Formacions online: ens poden gravar?


En els últims mesos ha augmentat de forma exponencial l’oferta de cursos i formacions online. Accedim a aquests, activem la nostra càmera web i micròfon per rebre la formació corresponent; però és lícit que ens gravin durant el curs? Què es pot fer amb aquestes gravacions?

És lícit gravar un curs?

El primer que hem de saber és que sí es pot gravar durant la realització d’un curs. Sobre l’afectació que té en els col·legis us recomanem aquest article on parlàvem de la licitud d’aquestes gravacions i a qui hem de demanar consentiment per a fer-les en el cas de menors de 14 anys.

Per a què la gravació d’un curs sigui lícita, ha de complir amb la base jurídica establerta a l’article 6.1.a) del RGPD, és a dir, el consentiment de l’interessat: “l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o varis fins específics”.

El consentiment pot demanar-se de la manera en què el responsable del tractament cregui oportuna, tanmateix, sempre tindrà l’obligació, amb base en el principi de responsabilitat proactiva, de demostrar que aquell ha sigut facilitat de manera inequívoca, lliure, específica i informada. Així que l’habitual és que es faci per escrit, normalment en el moment de la inscripció al curs, mitjançant la clàusula d’informació de protecció de dades, col·locada en un apartat clarament diferenciat del formulari de recollida de dades de la inscripció, i amb un llenguatge clar i comprensible.

En el cas d’un exercici del dret d’accés, per part del propi interessat, i una vegada identificat de manera correcta, el responsable del tractament ha de contestar a l’interessat facilitant tota la informació que tingui d’ell (i si no té cap dada personal, també ha de contestar), dins del termini d’un mes (amb l’excepció de què si és un assumpte complex per a poder facilitar la informació, pot ampliar-se a dos, però sempre avisant a l’interessat), de manera que, un cop transcorregut el termini pertinent sense resposta, es pot presentar una reclamació davant una autoritat de control i exercitar les accions oportunes.

Té aquesta gravació data de caducitat?

Sí, encara que la possibilitat d’usar aquesta gravació està subjecta a certs factors que poden prohibir el seu ús o limitar-lo. Ens referim als límits recollits en els arts. 7.3, 17 i 18 del RGPD (drets a retirar el consentiment en qualsevol moment, supressió i limitació al tractament respectivament). El motiu més rellevant per a què perdi la seva eficàcia el consentiment prestat és quan l’interessat el retira en un moment posterior a la seva concessió; aquesta acció s’ha de poder fer amb la mateixa facilitat que es dóna. També pot deixar de ser eficaç en el cas que es tracti il·lícitament i es pugui limitar el seu ús, per exemple, en el supòsit que el responsable ho demani. Per a poder assegurar una correcta gestió dels drets, hem d’usar plataformes segures per a minimitzar al màxim els possibles problemes; en aquest article teniu algunes recomanacions.

Podem transferir aquestes dades a tercers?

Aquestes gravacions poden estar emmagatzemades en els servidors de les plataformes que s’utilitzin i que estiguin ubicats fora del EEE. En aquests casos s’estaran realitzant transferències internacionals de dades. Quan ens referim a aquestes transferències haurem d’informar als usuaris d’aquest fet i esmentar les garanties adequades a través de les quals aquestes transferències es realitzen. Per a més informació sobre aquest punt us recomanem la lectura del nostre article sobre les transferències internacionals de dades personals (conseqüències de la invalidació del Privacy Shield).

Si teniu més dubtes sobre els punts tractats avui, podeu escriure’ns. Estem a la vostra disposició per al que necessiteu.

L’Equip de PymeLegal.