Condicions generals de contractació

PRESTADOR DEL SERVEI

PYMELEGAL, S.L. amb C.I.F. B66021288, i domicili a C/Pau Claris, 156 3º 1ª 08009 Barcelona.

ATENCIÓ AL CLIENT

PYMELEGAL, S.L. posa a disposició de EL CLIENT un servei d’atenció telefònica a través del número de telèfon 93 737 64 01 i a través del correu electrònic atencioncliente@pymelegal.es.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tot el contingut de la present plataforma web, inclosos de forma enunciativa, però no limitativa, els textes, marques, signes distintitus logotips, imàtges, còdi font, gràfics i dissenys, son propietat de PYMELEGAL, S.L., i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Industrial i Intel·ectual.

En cap cas l’accés a www.pymelegal.es per part de l’usuari li otorga dret sobre dit contingut, pel que no podrà ser copiat o reproduït a altres efectes, especialment per ser cedit a tercers no autoritzats.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES

LES PARTS entenen, des del moment en què s’accepten les condicions, que la Plataforma és una eina d’ajuda que facilita el compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades. Això implica que, l’ús de la Plataforma no garanteix per si mateix el compliment de la normativa de protecció de dades, depenent aquest compliment de factors com la informació facilitada, el compliment dels protocols de seguretat i recomanacions proporcionats, la implantació de les clàusules i altres aspectes derivats de la casuística concreta del seu negoci.

PYMELEGAL, S.L., no es fa responsable de la informació que EL CLIENT proporcioni per a la realització de qualsevol dels serveis.

La veracitat i exactitud de les dades dependrà exclusivament del CLIENT com a comunicant, per la qual cosa EL CLIENT accepta i assumeix que PYMELEGAL, S.L. no serà responsable de la introducció errònia d’informació o de la seva falta de veracitat en l’eina online de www.pymelegal.es.

En conseqüència, PYMELEGAL, S.L., no podrà considerar-se responsable de les infraccions, sancions o responsabilitats que poguessin derivar-se de l’elaboració de documents o continguts que siguin conseqüència de tals errors, inexactituds o falsedats. Tampoc en cas que EL CLIENT hagi obviat informació important sobre la casuística del seu negoci o no hagi consultat dubtes d’interpretació legal a un expert en la matèria.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals aportades seran tractades per PYMELEGAL (Responsable del Tractament). La finalitat del tractament de les dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que, en el marc de la prestació dels serveis que s’identifiquen en l’objecte del contracte, mantingui amb PYMELEGAL. Les dades es conservaran mentre duri la relació comercial o mercantil. Un cop complerta aquesta prestació, les dades de caràcter personal es guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la normativa sectorial vigent. No està prevista la cessió de dades excepte si hi ha una obligació legal.

S’informa a l’interessat que té dret a retirar el consentiment per tractar les dades en qualsevol moment i que, si exerceix aquest dret, s’haurà de procedir a la rescissió del contracte en els termes exposats en el mateix ja que el tractament de dades és imprescindible per a l’execució del contracte. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament dirigint-se a PYMELEGAL amb domicili a C/Pau Claris, 156 3º 1ª 08009 Barcelona o enviant un correu electrònic a atencioncliente@pymelegal.es, amb fotocòpia del seu DNI. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).

PYMELEGAL es responsabilitza de tenir implantades les mesures de seguretat que corresponguin, en virtut del que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Tot el personal de PYMELEGAL tindrà coneixement de la normativa en matèria de protecció de dades, en el moment en què procedeixi a tractar la informació propietat del client.

Obligacions de l’encarregat de tractament:

L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:

a. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o els que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encarregat. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats pròpies.

b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. Si l’encarregat del tractament considera que algunes de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de dades de la Unió o dels Estats membres, l’encarregat informarà immediatament al responsable.

c. Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable (quan escaigui).

d. No comunicar les dades a terceres persones, tret que compti amb l’autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d’acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l’entitat a la qual s’han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per procedir a la comunicació

Si l’encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres que li sigui aplicable, informarà al responsable d’aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que tal Dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic.

e. No es podrà subcontractar cap de les prestacions que formin part de l’objecte d’aquest contracte que comporti el tractament de dades personals, excepte els serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l’encarregat. Si fos necessari subcontractar algun tractament, aquest fet s’haurà de comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació d’un mes, indicant els tractaments que es pretén subcontractar i identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista i les seves dades de contracte. La subcontractació podrà dur-se a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert.

El subcontractista, que també tindrà la condició d’encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per a l’encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable.

Correspon a l’encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l’adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. En el cas d’incompliment per part del subencargado, l’encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant el responsable referent al compliment per part del subencargado, l’encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les obligacions.

f. Mantenir el deure secret respecte a les dades de caràcter personal als quals hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després que es finalitzi el seu objecte.

g. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometin, i forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.

h. Mantenir a la disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de l’obligació establerta a l’apartat anterior.

i. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.

j. Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades abans l’encarregat de tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que indiqui el responsable del tractament. La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

k. El responsable del tractament haurà de facilitar el dret d’informació al moment de la recollida de les dades.

l. L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini de 48h (marge per complir amb les 72h de termini màxim establert), i a través de correu electrònic corresponent, les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència.

En tot cas, haurà d’implantar mecanismes per:

1- Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistema i serveis de tractament.

2- Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

3- Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

4- Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

5- Designar un delegat de protecció de dades i comunicar la seva identitat i dades de contacte al responsable, en cas que procedeixi.

6- En el cas que finalitzi la prestació del servei, respecte a les dades, l’encarregat haurà de: Retornar al RESPONSABLE les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació, conformi i segons les normes sectorials d’aplicació. L’ENCARREGAT pot conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la prestació.

Cada part és responsable de : (i) proporcionar totes les notificacions necessàries als interessats, inclosos els seus empleats, agents i representants, en la mesura en què sigui necessari comunicar o tractar les seves dades personals per l’altra part en connexió amb els Serveis: i (ii) garantir que, en quant a aquestes dades personals, es posseeix un motiu de tractament legítim per compartir la seva informació amb l’altra part sota les lleis aplicables en relació a la protecció de dades i a la privadesa.

ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’US DE WWW.PYMELEGAL.ES I LES SEVES MODIFICACIONS

EL CLIENT declara conèixer i accpeta íntegrament, mitjançant l’acceptació del present contracte, les condicions generals de www.pymelegal.es acceptuant també les seves possibles actualitzacions, mitjançant la simple notificació per escrit o per correu electrònic rebut de PYMELEGAL, S.L.

PYMELEGAL, S.L. podrà, per raons tècniques, econòmiques o d’altre índole, alterar les citades condicions generals; així com la mecànica operativa de www.pymelegal.es o les condicions d’utilització de la web www.pymelegal.es. PYMELEGAL, S.L. comunicarà amb antel·lació suficient qualsevol modificació de les condicions generals que puguin afectar tant de forma directa com indirecta les estipulacions del present acord.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

La legislació aplicable per a dirimir qualsevol qüestió relativa a l’aplicació i interpretació del present Acord serà l’Espanyola.
En cas de que alguna de les clàusules del present fos declarada invàlida o quedés obsoleta, la resta continuarà teniint efecte i romandran vigents. En aquest cas la clàusula invàlida es reemplaçarà per una altra similar que mantingui l’objecte de l’original.
EL CLIENT es somet voluntàriament renunciant de forma expressa al seu propi fur si el tingués, a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.