Condicions generals de contractació

I. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

(d’ara en endavant també les condicions generals o CGC):

PRESTADOR DEL SERVEI

PYMELEGAL, S.L. amb C.I.F. B66021288 i domicili a Avda. Diagonal, 363 – 2n 1ª A – 08037 Barcelona, com a proveïdor dels serveis i titular tant del lloc web PYMELEGAL.ES com de la plataforma PYMELEGAL, mitjançant aquest escrit exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través d’aquest web. Cada servei en particular té les seves condicions particulars, i en el que aquestes no regulin, es cenyiran a aquestes condicions.

CLIENT – USUARI DEL SERVEI

El client del servei contractat (a partir d’ara l’usuari o client).

Se li facilitarà, en el moment del seu registre, un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable, així mateix, de la veracitat de les dades facilitades al prestador.

AMBDUES PARTS ACCEPTEN el present document i comporta que el client:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra, així com les particulars de cada servei, des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels clients.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web https://www.pymelegal.es.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats. PYMELEGAL, S.L. no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part del client de les dades contingudes en els serveis adquirits. PYMELEGAL, S.L. no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venta al web.

El client renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a PYMELEGAL, S.L. per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors a l’entrar al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordenador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web https://www.pymelegal.es.

ATENCIÓ AL CLIENT

PYMELEGAL, S.L. posa a disposició del client un servei d’atenció telefònica a través del número de telèfon 93 737 64 01 i a través del correu electrònic atencioncliente@pymelegal.es.

II. OBJECTE DEL CONTRACTE

Les parts entenen, des del moment en què s’accepten les condicions (tant les generals com les particulars), que la plataforma és una eina d’ajuda i que facilita el compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades. Això implica que l’ús de la plataforma no garantitza per sí mateix el compliment de la normativa de protecció de dades; depenent aquest compliment del propi client, a la implantació efectiva de tota la documentació generada, de la qual hi ha la guia d’implementació com ajuda per a cadascun dels documents generats en virtut de la informació facilitada pel propi client, i sempre derivat de la pròpia casuística concreta del seu negoci. Es proporciona una llicència d’ús no en exclusiva de la plataforma.

PYMELEGAL, S.L., no es fa responsable de la informació que el client proporcioni per a la realització de qualsevol dels serveis.

La veracitat i exactitud de les dades dependrà exclusivament del client com a comunicant, per la qual cosa el client accepta i assumeix que PYMELEGAL, S.L. no serà responsable de la introducció errònia d’informació o de la seva falta de veracitat en l’eina online de www.pymelegal.es.

En conseqüència, PYMELEGAL, S.L. no podrà considerar-se responsable de les infraccions, sancions o responsabilitats que poguessin derivar-se de l’elaboració de documents o continguts que siguin conseqüència de tals errors, inexactituds o falsedats. Tampoc en cas que el client hagi obviat informació important sobre la casuística del seu negoci o no hagi consultat dubtes d’interpretació legal a un expert en la matèria.

La plataforma està activa per a tota Espanya.

PYMELEGAL, S.L. es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en aquestes CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la que es va efectuar aquesta comana.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tot el contingut d’aquesta plataforma web, inclosos de forma enunciativa, però no limitativa, els textos, marques, signes distintius, logos, imatges, codi font, gràfics i dissenys, són propietat de PYMELEGAL, S.L. i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual.

En cap cas, l’accés a www.pymelegal.es per part de l’usuari li atorga dret sobre aquest contingut, per la qual cosa no podrà ser copiat o reproduït a altres efectes, especialment per a ser cedit a tercers no autoritzats.

III. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB HTTPS://WWW.PYMELEGAL.ES

Els preus dels serveis són els mostrats al web https://www.pymelegal.es.
Totes les informacions contractuals presents a https://www.pymelegal.es es mostren en llengua espanyola (castellà) i la formalització del contracte es realitzarà en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en català o altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació.

L’horari de recepció de sol·licituds d’informació i serveis és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any, si bé no es processaran aquests serveis realitzats després de les divuit (18:00) hores, quedant per al dia hàbil següent a Barcelona. Les comandes que es rebin els divendres o dies festius es processaran per a què arribin els dilluns o primer dia hàbil.

Si PYMELEGAL, S.L. sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

IV. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El client per a poder accedir als productes oferts pel prestador haurà de proporcionar les dades senyalades, seleccionar l’idioma que prefereix (català o castellà) i la forma de pagament. Haurà de llegir-se les condicions tant particulars com generals. Poden descarregar-se les mateixes de  manera fàcil i accessible. Una vegada llegides i/o descarregades haurà de marcar l’acceptació conforme les ha llegit i entès.

Un cop verificat el pagament, se li enviarà un mail amb el seu nom d’usuari i contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Haurà de revisar els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà al client, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques del servei contractat.

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web https://www.pymelegal.es.

V. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES

Tots els preus exposats a la botiga https://www.pymelegal.es no inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Aquest es facilitarà al moment de la contractació. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€).

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, la descàrrega dels serveis s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment. En cas que el client sigui de Canàries, Ceuta i Melilla, els serveis es trobaran exempts d’IVA per aplicació del disposat a l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris.

El client rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per ell mateix una vegada realitzada la compra.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció.

VI. FORMES DE PAGAMENT

Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: El client haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor on haurà d’especificar tots els dígits del número de la targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc. La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa.

Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: En el moment de finalitzar la comanda el client rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el número de comanda assignat i el nom de l’usuari a l’ordre de transferència. Per a poder confirmar la comanda serà necessari realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, del contrari, serà cancel·lada en el nostre sistema.

Stripe: L’usuari ha de tenir targeta de crèdit o dèbit en vigor. La operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda, sense necessitat d’estar registrat en aquesta plataforma i mitjançant el formulari de pagament on haurà d’especificar tots els dígits del nº de targeta. Només s’accepten pagaments amb targetes segures.

VII. DRET DE DESISTIMENT

Indicat a les condicions particulars de cada servei.

VIII. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, li informem que les dades personals aportades seran tractades per PYMELEGAL (Responsable del Tractament). La finalitat del tractament de les dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que, en el marc de la prestació dels serveis que s’identifiquen en l’objecte del contracte, mantingui amb PYMELEGAL. Les dades es conservaran mentre duri la relació amb vostè. Una vegada complerta aquesta prestació, les dades de caràcter personal es guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la normativa sectorial vigent. No està prevista la cessió de dades a tercers excepte si existeix una obligació legal.

S’informa a l’interessat que té dret a retirar el consentiment per a tractar les dades en qualsevol moment i que, si exerceix aquest dret, s’haurà de procedir a la rescissió del contracte en els termes exposats en el mateix donat que el tractament de dades és imprescindible per a l’execució del contracte. Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament dirigint-se a PYMELEGAL amb domicili a Avda. Diagonal, 363 – 2n 1ª A – 08037 Barcelona o enviant un correu electrònic a atencioncliente@pymelegal.es. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.agpd.es).

PYMELEGAL es responsabilitza de tenir implantades les mesures de seguretat que corresponguin, en virtut del que s’estableix a la normativa vigent de protecció de dades. Tot el personal de PYMELEGAL tindrà coneixement de la normativa en matèria de protecció de dades, en el moment en què procedeixi a tractar la informació propietat del client.

OBLIGACIONS DE L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:

 1. Utilitzar les dades personals objecte de tractament o les que reculli per a la seva inclusió, tan sols per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar les dades per a fins propis.
 2. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. Si l’encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats Membres, l’encarregat informarà immediatament al responsable.
 3. Dur, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable (quan procedeixi).
 4. No comunicar les dades a terceres persones, llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d’acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable identificarà, prèviament i per escrit, l’entitat a la que s’han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per a procedir a la comunicació. Si l’encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels Estats Membres que li sigui aplicable, informarà al responsable d’aquesta exigència legal de manera prèvia, llevat que tal Dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic.
 5. No es podrà subcontractar cap de les prestacions que formen part de l’objecte d’aquest contracte que comporti el tractament de dades personals, llevat els serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l’encarregat. Si fos necessari subcontractar algun tractament, aquest fet s’haurà de comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació d’un mes, indicant els tractaments que es pretenen subcontractar i identificant de manera clara i inequívoca l’empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació podrà dur-se a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert.

El subcontractista, que també tindrà la condició d’encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per a l’encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l’encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa a l’adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. En el cas d’incompliment per part del subencarregat, l’encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions.

 1. Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les que hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, inclús després de què finalitzi el seu objecte.
 2. Garantir que les persones autoritzades per a tractar dades personals es comprometin, de manera expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les que s’ha d’informar-los convenientment.
 3. Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de l’obligació establerta en l’apartat anterior.
 4. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per a tractar dades personals.
 5. Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades davant l’encarregat de tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que indiqui el responsable de tractament. La comunicació ha de fer-se de manera immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, en el seu cas, amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud.
 6. El responsable de tractament haurà de facilitar el dret d’informació en el moment de la recollida de les dades.
 7. L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini de 48 hores (marge per a complir amb les 72 hores de termini màxim establert), i a través de correu electrònic corresponent, les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les que tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència.

En tot cas, haurà d’implantar mecanismes per a:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas.
 1.  
 1. Designar un delegat de protecció de dades i comunicar la seva identitat i dades de contacte al responsable, en cas que procedeixi.
 2. En el cas de què finalitzi la prestació del servei, respecte a les dades, l’encarregat haurà de: tornar al responsable les dades de caràcter personal i, si procedeix, els suports on constin, una vegada complerta la prestació, conforme i segons les normes sectorials d’aplicació. L’encarregat pot conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la prestació.

Cada part és responsable de: (i) proporcionar totes les notificacions necessàries als interessats, inclosos els seus empleats, agents i representants, en la mesura en què sigui necessari comunicar o tractar les seves dades personals per l’altra part en connexió amb els serveis; i (ii) garantir que, quant a aquestes dades personals, es posseeix un motiu de tractament legítim per a compartir la seva informació amb l’altra part sota les lleis aplicables en relació a la protecció de dades i a la privacitat.

IX. ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS D’ÚS DE WWW.PYMELEGAL.ES I LES SEVES MODIFICACIONS

El client declara conèixer i accepta íntegrament, mitjançant l’acceptació d’aquest contracte, les condicions generals de www.pymelegal.es acceptant també les seves possibles actualitzacions, mitjançant la simple notificació per escrit o per correu electrònic rebut de PYMELEGAL, S.L.

PYMELEGAL, S.L. podrà, per raons tècniques, econòmiques o d’altra índole, alterar les citades condicions generals; així com la mecànica operativa de www.pymelegal.es o les condicions d’utilització del web www.pymelegal.es. PYMELEGAL, S.L. comunicarà amb antelació suficient qualsevol modificació en les condicions generals que puguin afectar tant de manera directa com indirecta les estipulacions d’aquest acord.

X. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

XI. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i el client acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l‘usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

La nostra entitat es troba adherida a Confianza Online (Associació sense ànim de lucre), inscrita al Registre Nacional d’Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18, 4t 1, 28014 Madrid (Espanya). Per a més informació: www.confianzaonline.es.

Així mateix, informem que, com a entitat adherida i en els termes del Codi, Confianza Online serà competent per a la resolució alternativa d’eventuals controvèrsies en matèria de publicitat digital i protecció de dades relacionada amb aquest àmbit. (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar).

A més, li recordem que pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

XIII. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens els enviï a través del nostre formulari de contacte.

A més, disposem de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client indicat anteriorment o a través del nostre formulari de contacte.