Condicions particulars serveis de RGPD-LOPDGDD

El present acord regula les condicions per a la prestació del servei d’implantació del Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD-GDPR) i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) prestat per PYMELEGAL, S.L amb C.I.F B66021288, i domicili a C/Pau Claris, 156 3º 1ª 08009 Barcelona, i facilitat a EL CLIENT a través de plataforma web www.pymelegal.es.

EL CLIENT, amb caràcter previ, ha de tenir coneixement i acceptar les presents condicions per a la prestació del servei d’adaptació a la normativa de protecció de dades accessibles en tot moment des del www.pymelegal.es podent ser impreses i emmagatzemades per El CLIENT.

I.- OBJECTE DE L’ACORD

Mitjançant el present acord PYMELEGAL, S.L. prestarà a EL CLIENT el servei a la normativa de protección de dades de forma online a través del procediment establert en www.pymelegal.es.

La documentació que PYMELEGAL, S.L. elaborarà per a la correcta implantació d’EL CLIENT consisteix en:

 • Registre d’activitats de tractament.
 • Document de seguretat obligatori escenari de tractament.
 • Normativa per usuaris del sistema d’informació
 • Compromisos de confidencialitat per treballadors
 • Contractes amb encarregats de tractament
 • Protocols obligatoris
 • Formularis per l’exercici dels drets dels afectats
 • Clàusules d’informació i consentiment
 • Avisos legals pàgines web (LSSICE)
 • Anàlisis de riscos
 • Checklist de compliment.
 • NO INCLOU EL SERVEI DE DPO NI L’AVALUACIÓ D’IMPACTE.

Tota la documentació, un cop autogenerada d’acord amb les respostes d’EL CLIENT als diferents qüestionaris, es posarà a disposició d’EL CLIENT a la seva àrea privada dins la web www.pymelegal.es.
Així mateix, es remetrà a EL CLIENT per correu ordinari una carpeta al domicili de la seu principal indicada i que contendrà les instruccions per portar el manteniment en matèria de protecció de dades. EL CLIENT podrà decidir en qualsevol moment, accedir a l’àrea privada, imprimir la seva documentació i custodiar-la a la carpeta física, per exemple, davant una possible inspecció.

II.- PRESTACIÓ DEL SERVEI

L’abast dels serveis a prestar per PYMELEGAL, S.L. serà el definit en el pacte referent a l’OBJECTE d’aquestes condicions i durant tota la seva vigència. Els documents elaborats seran utilitzats exclusivament per al propòsit pel qual han estat emesos per PYMELEGAL, S.L. en execució del servei. PYMELEGAL, S.L. no respondrà dels efectes dels documents per finalitats diferents d’aquelles per les que van ser emeses i per l’ús que dels mateixos poden fer tercers als que EL CLIENT pugui haver-los facilitat dits documents.

III.- PREU I FACTURACIÓ

Els preus pel servei d’adaptació o auditoria al RGPD, LOPDGDD i/o LSSICE seran els descrits en les taules següents:

Autònoms, empreses i associacions

Adaptació autogestionada
145
+ IVA
 • Renovació opcional / manteniment 80€/any +IVA
 • D'1 a 10 treballadors
 • En el preu no s'inclouen els impostos corresponents (IVA) degut a què el servei va dirigit a autònoms, empreses i associacions.

Autònoms, empreses i associacions

Adaptació autogestionada amb assessorament tècnic
220
+ IVA
 • Renovació opcional / manteniment 95€/any +IVA
 • D'1 a 10 treballadors
 • En el preu no s'inclouen els impostos corresponents (IVA) degut a què el servei va dirigit a autònoms, empreses i associacions.

Comunitats de propietaris

60
+ IVA
 • Renovació opcional: 24,20 €/any (20€ + IVA)

Altres

Pressupost personalitzat
 •  

Per als serveis serveis oferts a Canàries, Ceuta i Melilla s’indica als usuaris que abonaran, a més del IGIC o impost del territori de què es tracti, els aranzels corresponents en base a la qualificació aranzelària genèrica.

El pagament del preu per part d’EL CLIENT es durà a terme mitjançant targeta de crèdit a través de TPV de Banc Sabadell o mitjançant transferència bancària.

En el cas que EL CLIENT triï l’opció de pagament mitjançant transferència bancària, rebrà un correu amb les indicacions per a procedir al pagament i només un cop PYMELEGAL S.L. rebi i confirmi dit pagament procedirà a activar la seva alta, moment en el qual EL CLIENT podrà iniciar el procés d’implantació a la protecció de dades.

IV.- DRET DE DESISTIMENT I CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ

L’usuari té la potestat a l’exercici del dret de desistiment i per això compta amb un termini de 14 dies naturals des de la contractació del servei i el seu corresponent pagament, mitjançant tpv online o transferència bancària, sempre que no s’hagi assolit el 75 % de progrés en el procés d’adaptació online a la plataforma de PymeLegal durant aquests 14 dies.

No es podrà exercir el dret de desistiment si s’ha assolit el 75 % de l’emplenat de la informació sol·licitada, a l’empara dels apartats a i m de l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:

 1. el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a la prestació de serveis, una vegada que el servei hagi sigut completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de què és conscient que, un cop el contracte hagi sigut completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 2. el subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començatamb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el coneixement per la seva part de què en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

Si desitja exercir el seu dret de desistiment dins dels 14 dies naturals i sol·licitar així la devolució de l’import de la contractació dels serveis de PymeLegal, enviïn-nos un mail a [email protected] havent emplenat aquest formulari amb el seu número de client, mail i telèfon dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la contractació de la comanda. Contactarem amb vostè en el termini de 24-48 hores laborables per a sol·licitar-li les dades necessàries per a tramitar la devolució. Un cop verificat que no s’hagi assolit el 75 % de progrés en el procés d’adaptació online a la plataforma de PymeLegal, li reemborsarem l’import total de la compra. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 dies naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

Per a renovacions del servei de futures anualitats el sistema l’avisarà de manera automàtica 60 i 30 dies abans de la data, informant de la proximitat de la data de renovació i podrà anul·lar la renovació en tot moment accedint a la seva àrea privada dins del lloc web de PymeLegal.

V.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES

LES PARTS entenen, des del moment en què s’accepten les condicions, que la Plataforma és una eina d’ajuda que facilita el compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades però que el client ha d’implantar al seu negoci/activitat.

PymeLegal informa EL CLIENT que la plataforma està programada per elaborar implantacions online per a pymes, micropymes, autònoms i comunitats de propietaris. Els clients gestionats mitjançant la plataforma no podran superar els 10 treballadors i hauran de ser negocis que gestionin dades de baix risc. No està inclòs el servei de DPO ni l’avaluació d’impacte.. PymeLegal no serà responsable de la introducció en la plataforma de clients que no encaixin en aquests supòsits, ja que la plataforma no ha estat desenvolupada per aquest tipus d’empreses

Si EL CLIENT té dubtes sobre si encaixa en aquesta modalitat de servei, podrà contactar amb PymeLegal que l’assessorarà i, si és necessari, li prepararà una proposta de consultoria presencial a mida.

PYMELEGAL, S.L., no es fa responsable de la informació que EL CLIENT proporcioni per a la realització de les adaptacions i/o auditories de compliment de la LOPD.

La veracitat i exactitud de les dades dependrà exclusivament del CLIENT com a comunicant pel qual EL CLIENT accepta i assumeix que PYMELEGAL, S.L. no serà responsable de la introducció errònia d’informació o de la seva falta de veracitat en l’eina online de www.pymelegal.es.

En conseqüència, PYMELEGAL, S.L., no podrà considerar-se responsable de les infraccions o sancions o responsabilitats que poguessin derivar-se de l’elaboració de documents, tràmits o continguts que siguin conseqüència de tals errors, inexactituds o falsedats.

Passat el període de contractació i en cas de no renovar els serveis s’eximeix també a PYMELEGAL, S.L. de qualsevol responsabilitat derivada d’un eventual incompliment de la protecció de dades. per part del CLIENT.

Per al CLIENT, PYMELEGAL, S.L. és un Encarregat de Tractament, i les seves obligacions es regulen a través de la clàusula PROTECCIÓ DE DADES incloses en les presents condicions generals. Per al cas que EL CLIENT hagi contractat aquest servei a través d’un ASSESSOR diferent de PYMELEGAL, S.L., i encara que aquest ASSESSOR utilitzi la present plataforma per a prestar els serveis, PYMELEGAL, S.L. adquireix la condició de subencarregat de tractament, i EL CLIENT haurà d’atendre a les condicions particulars que tingui pactades amb aquest assessor, de les que PYMELEGAL, S.L. es manté completament al marge. Així i tot, PYMELEGAL, S.L. manté íntegres per a aquests supòsits els compromisos adquirits a través de la clàusula PROTECCIÓ DE DADES, independentment de què la seva condició sigui la d’Encarregat de Tractament o la de subencarregat de tractament de dades.

VI.- DURACIÓ I VIGÈNCIA

La duració del present acord serà d’un any comptant a partir de la data de contractació per part d’EL CLIENT. Durant aquest any, EL CLIENT rebrà avisos a través del correu electrònic per a portar a terme el manteniment de la documentació.

Passat aquest període i previ l’enviament automàtic d’avisos per part de PYMELEGAL, S.L. si el CLIENT no indica el contrari, com a màxim un mes abans de la finalització de l’anualitat contractada, aquest acord es renovarà automàticament.

VII. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals de servei fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquest nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

VIII. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)

D’acord a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’usuari i el prestador, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaci a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

ADHESIÓ A CONFIANZA ONLINE: la nostra entitat es troba adherida a Confianza Online (Associació sense ànim de lucre), inscrita en el Registre Nacional d’Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, Carrer la Palma 59, Baix A, 28015 Madrid (Espanya), telèfon (+34) 91 309 13 47 i fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es). Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

Així mateix, en compliment del disposat a la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem als consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els usuaris podran acudir a Confianza Online per a la resolució alternativa d’eventuals controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confianza Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d’AUTOCONTROL.

A més, li recordem que pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

X. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens els enviï a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client 937376401 o a través del nostre formulari de contacte.