Aprovació del Reial Decret-Llei de treball a distància


Fa unes setmanes us anunciàvem que estava en tràmit d’acord l’avantprojecte de Llei per a la Regulació del Teletreball. Doncs bé, el 23 de setembre s’ha publicat al BOE l’aprovació, pel Consell de Ministres, del Reial Decret-Llei, 28/2020, de treball a distància.

Us resumim el seu contingut i l’escenari en el que podrà desenvolupar-se el teletreball.

A quins treballadors aplicarà aquesta Llei?

S’aplicarà a aquells treballadors que treballin a distància amb caràcter “regular”. El terme “regular” es tradueix en treballar en aquesta modalitat el 30 % de la jornada en remot en un període de referència de tres mesos. Hi haurà excepcions en les que es calcularà el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.

La llei no serà d’aplicació al personal laboral al servei de les Administracions Públiques, que es regirà per la seva normativa específica.

Quan entri en vigor, com s’aplicarà, què hem de signar i quant temps hi ha per adaptar-se?

Tal i com s’indica en el propi RDL, en la Disposició Final Catorzena, entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació al BOE. Això vol dir que, aquelles empreses que ja tenien acords col·lectius sobre teletreball tindran un any per adaptar-se a la nova normativa. Per a la resta, el termini és de fins a tres anys.

I quines obligacions comporta aquesta normativa respecte al teletreball?

Les empreses que apliquin aquesta modalitat de treball hauran de formalitzar un acord per escrit definint una sèrie de continguts mínims. Podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que aquesta modalitat pugui ser imposada. Requerirà la signatura de l’acord de treball a distància, que haurà de formalitzar-se per escrit, registrar-se a l’oficina d’ocupació i entregar-se a la representació legal de les persones treballadores.

Quins aspectes són rellevants i cal destacar d’aquesta llei?

  • La voluntarietat del teletreball.  Serà decisió de la persona treballadora i l’empresa.
  • Les treballadores i els treballadors tindran dret a l’abonament i a la compensació de despeses per part de l’empresa, en relació amb la dotació i el manteniment de les eines que permetin el desenvolupament de l’activitat laboral. És a dir, l’empleat té dret a què se li abonin les despeses pels equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament del treball.
  • El teletreball serà reversible.
  • Les empreses hauran de “dotar de les eines, mitjans, equip i materials fungibles” necessaris per a desenvolupar el treball a distància, com els ordinadors. Sobre la resta de despeses s’apunta en una disposició transitòria que es tractaran a través de la negociació col·lectiva.La ministra de treball, Yolanda Díaz, va recollir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que la norma “iguala drets” i ha insistit en què les empreses s’han de fer càrrec de “totes les despeses” necessàries per a prestar el treball a distància i al seu manteniment.
  • La negociació col·lectiva tindrà un pes fonamental en aquest terreny, per a definir els requisits laborals que afavoreixen unes condicions de treball dignes.
  • Dret al registre horari adequat. L’inici i finalització de la jornada de treball diària ha d’estar clarament delimitada per assegurar que els treballadors compten amb un horari adequat. La desconnexió digital és dret fonamental en el treball a distància.
  • Haurà de complir-se de manera més estricta, més encara si és possible, la normativa de protecció de dades (RGPD i sobretot el Títol X LOPDGDD, de Drets Digitals).
  • El dret a la prevenció de riscos laborals. Avaluació de riscos que haurà de tenir en compte les contingències característiques d’aquesta modalitat de treball, en especial factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius.
  • No seran causes justificatives de l’extinció de la relació laboral ni de la modificació substancial de les condicions de treball la negativa de la persona treballadora a treballar a distància, l’exercici de la reversibilitat al treball presencial i les dificultats per al desenvolupament adequat de l’activitat laboral a distància, que estiguin exclusivament relacionades amb el canvi d’una prestació presencial a una altra que inclogui treball a distància.

Des de Pymelegal posem a disposició dels clients el document ‘acord teletreball’ per regularitzar aquesta modalitat amb els treballadors. Podeu solicitar aquest document tipus a [email protected] i estarà també disponible a la nostra plataforma online.

Si teniu més dubtes sobre la gestió del teletreball, estem a la vostra disposició per ajudar-vos en el que pugueu necessitar.

L’Equip de PymeLegal.

*Font: Ministeri de Treball i Economia Social i Presidència del Govern.