‘Sharenting’ responsable – ús d’imatges de menors a internet


El volum de fotografies que els pares pengen dels seus fills a XS ha augmentat durant tot aquest temps i, en moltes ocasions, el contingut no sempre és l’adequat. Un estudi recent de la Universitat de Michigan recull que el 56 % dels pares pugen fotografies dels seus fills/de les seves filles que podrien resultar-los vergonyoses. Per això, PantallasAmigas, en col·laboració amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, ha recollit les mesures per a fer un sharenting responsable.

Què és el sharenting?

El terme sharenting es refereix a compartir imatges online de fills/es menors d’edat per part dels seus pares. El seu origen ve de la combinació de les paraules “share” que significa compartir i “parenting” que significa criança.

Quins perills pot suposar?

S’ha de prendre consciència de què al pujar imatges o vídeos dels fills/de les filles a Internet, se’ls està exposant a una sèrie de perills, com són:

 • La falta de privacitat: Al compartir imatges i inclús les dades de la ubicació permeten que altres persones alienes a l’entorn proper sàpiguen on estan els menors en tot moment. A més, se’ls va creant una empremta digital que afecta a la seva privacitat.
 • L’afavoriment del ciberbullying: El contingut que es genera amb relació al menor pot contribuir a afectar a la seva reputació, perjudicant-lo al col·legi o entorn social.
 • L’assetjament per part d’un adult: Aquesta pràctica rep el nom de ‘grooming’ que s’utilitza per a descriure les pràctiques online de certs adults per a guanyar-se la confiança d’un/a menor fingint empatia, afecte, etc. amb fins de satisfacció sexual i quasi sempre per obtenir imatges del/de la menor nu/a o realitzant actes sexuals.

Per a prevenir aquests perills, s’han de tenir en compte aquestes 10 raons i consells per a dur a terme un sharenting responsable:

 1. Els pares tenen l’obligació de cuidar la imatge i intimitat dels seus fills i no el dret de fer ús arbitrari d’elles. No és recomanable crear un compte propi al menor, sinó pujar les fotografies a les XS dels pares i assegurar-se de què a les fotos on apareguin els menors, aquests estiguin sempre vestits.
 2. El menor no guanya res amb la publicació de les imatges. És aconsellable que els pares parlin amb el menor i que aquest “censuri” les imatges que no vol que els seus pares comparteixin.
 3. Quan els progenitors no formen parella, el sharenting pot ser motiu de conflicte al tenir cada progenitor criteris distints sobre què i com compartir imatges.
 4. És possible que els pares no siguin conscients de com s’estan difonent aquestes imatges, al no saber gestionar i entendre els canvis de gestió de privacitat de les xarxes socials.
 5. Existeixen altres maneres més segures per a compartir imatges. És necessari limitar amb qui compartir la informació i escollir la plataforma adequada. Per exemple, si enviem imatges o vídeos a través de WhatsApp, ens hem d’assegurar que les persones a las que enviem aquest contingut siguin de confiança i no ho compartiran sense el nostre permís.
 6. Habitualment es comparteix més informació que la que s’aprecia a simple vista. Una imatge innocent pot contenir detalls de context importants i inclús geolocalització. És recomanable no donar la localització del menor, i en cas de fer-ho, s’han de prendre precaucions.
 7. Al compartir les imatges amb altres persones, aquestes poden publicar-les al creure que les imatges no són tan privades. Sense mala intenció, de manera directa o indirecta, poden expandir l’abast i fins i tot fer-les públiques. S’aconsella compartir la informació sota l’anonimat i pixelar les cares dels fills/de les filles per a respectar la seva privacitat, sobretot si són menors d’edat.
 8. El que es publica escapa del nostre control per sempre. Quan alguna cosa apareix en una pantalla, és susceptible de ser capturada i reutilitzada. Es recomana activar les alertes de Google amb el nom del menor, per a què avisi als pares de si apareix en alguna cerca de Google.
 9. Compartir imatges d’altres persones sense el seu consentiment pot ser una infracció de la normativa de protecció de dades. En el cas de voler publicar una imatge d’un tercer, és necessari tenir el seu consentiment.
 10. En ocasions extremes es pot comprometre la seguretat de membres de la família. En casos de victimització de menors d’edat es donen amenaces sobre tercers que poden arribar a complir-se.

La millor manera per a una bona gestió al publicar imatges dels fills/de les filles és preguntar-se com es sentiria el/la fill/a si en un futur s’hagués d’enfrontar a aquella imatge pujada a Internet i si aquesta podria danyar la seva autoestima.

L’Equip de PymeLegal.

*Font AEPD i PantallasAmigas