Avantprojecte de Llei per la regulació del teletreball


Fa unes setmanes us anunciàvem que el Ministeri de Treball i Economia Social estava treballant en la regulació del teletreball. Aquesta Llei del Treball a Distància ha seguit endavant, i, avui en dia, tenim l’avantprojecte de Llei per a la Regulació del Teletreball.

Aquesta setmana us volem senyalar els aspectes que aquest avantprojecte de Llei desenvolupa.

Durant l’estat d’alarma i la situació de pandèmia produïda pel COVID-19, el teletreball ha sigut un punt clau i important, ja que degut a la restricció de moviments, els treballadors de moltes empreses han pogut seguir les seves activitats des de casa. Després de les peticions reiterades dels sindicats per a què es regulés aquest fet, el Ministeri de Treball va aprovar la seva regulació i, el 23 de març d’aquest any, va ser aprovat el projecte de Llei quedant a l’espera. El Consell de Ministres, per accelerar la seva tramitació com a llei, ha aprovat un acord pel que s’autoritza la tramitació administrativa urgent d’aquest avantprojecte.

Quin és l’objectiu principal de la Llei del Treball a Distància?

L’objectiu principal d’aquesta norma és proporcionar la regulació sobre:

 • La definició del treball.
 • L’establiment del marc de drets relatiu al caràcter voluntari i reversible de la prestació de serveis a distància.
 • El manteniment dels drets laborals dels treballadors tal i com segueixen a la nostra normativa laboral actual, com la igualtat de tracte en les condicions professionals, regular la retribució per incloure la compensació de despeses, la promoció i la formació professional, l’exercici de drets col·lectius, els temps màxims de treball i els temps mínims de descans o la distribució flexible del temps de treball.
 • La regulació de la prestació de serveis en distints llocs per part del treballador, per a què pugui ser exercit, per exemple, totalment o parcialment (per exemple, realitzant pels matins les seves tasques físicament a les dependències de l’empresa, i per la tarda, teletreballar).
 • Els aspectes preventius relacionats bàsicament amb la fatiga física i mental, l’ús de pantalles adaptades per a la millor visualització i els riscos d’aïllament, o garantir la desconnexió digital.
 • I la lliure distribució de la jornada, és a dir, que el treballador i l’empresari puguin pactar com distribuir lliurement la seva jornada de treball, sempre que el treballador tingui un temps de desconnexió continu de, almenys, dotze hores.

Amb tot l’exposat, com s’estructurarà a la Llei?

L’avantprojecte ha dividit la Llei en 4 capítols:

El Capítol I regularà:

 • El concepte de treball a distància que aplicarà al treballador que desenvolupi el treball a distància de manera no ocasional. Tot i així, la normativa recollirà que les persones que desenvolupen treball a distància ocasional els correspondran els mateixos drets establerts per a les persones que efectuen treball no ocasional.
 • La Igualtat i la No Discriminació entre les persones que treballen a distància i les que ho facin presencialment i sobretot per a què es garanteixin els drets de conciliació en ambdues situacions.

El Capítol II regularà:

 • L’acord de treball a distància (o ATD). En aquest document han de constar els elements essencials del treball a distància recollint l’horari o el temps de connexió, els mecanismes de compensació de despeses, el lloc de treball habitual i la naturalesa voluntària del treball a distància.
 • La no utilització del teletreball per a contractes en pràctiques o per a la formació, doncs l’aprenentatge mitjançant el treball a distància provoca que no es puguin complir els objectius formatius sent no presencial.
 • El dret de reversió, és a dir, en cas de què la modalitat de teletreball es reguli durant la vigència de la relació laboral, qualsevol de les parts en aquesta relació, unilateralment, podrà exigir tornar a les condicions pactades originalment en el contracte de treball (prestació de serveis de manera presencial en dependències de l’Empresa), donant avís escrit amb, almenys, 30 dies d’anticipació.
 • Prioritats d’accés al treball a distància segons l’establert a l’article 38.4 de l’Estatut dels Treballadors com poden ser les situacions de lactància o violència de gènere. També tindran dret d’accés al teletreball aquells que estiguin estudiant amb regularitat un títol acadèmic o professional.

El Capítol III regularà:

 • Els drets dels treballadors sobre la compensació de despeses que pogués ocasionar-li el desenvolupament del treball a distància; el temps de treball i l’horari; la flexibilitat i el registre de la jornada.
 • Els aspectes de la prevenció de riscos laborals i psicosocials.
 • El dret a la intimitat del teletreballador relacionat amb els mecanismes de control.

El Capítol IV regularà la situació de treball a distància per força major empresarial o per força major familiar. En aquests casos s’establirà el 60 % com a límit de la jornada ordinària.

Aquesta aprovació de la Llei de Treball a Distància, quins canvis comportarà a les empreses?

Les empreses que ja tinguin treballadors que teletreballen, hauran de signar en el termini d’un mes des de què aquesta llei entri en vigència a l’ATD, segons la Disposició Transitòria Única que conté el avantprojecte de Llei. A més de la signatura de l’ATD, les empreses que ja tinguin implementada aquesta modalitat de treball i les que desitgin fer-ho hauran d’ajustar-se als termes que conté la Llei, i això comportarà que:

 • S’haurà d’establir amb claredat si el teletreball es realitza mitjançant els sistemes operatius facilitats per l’empresa o si aquests seran propietat del treballador (BYOD).
 • Se’ls haurà d’entregar el protocol de teletreball per a protegir la privacitat de l’empresa i la del treballador.
 • S’haurà d’estudiar el sistema de control horari menys lesiu amb els drets de privacitat del treballador.
 • S’haurà de mantenir de manera exhaustiva el registre intern de tots els sistemes operatius en el cas de ser víctimes d’una bretxa de seguretat i haver de denunciar davant les forces i cossos de seguretat i/o davant l’Autoritat de Control (AEPD).

Cal recalcar que estem davant un Avantprojecte de Llei, així que hem de ser cauts, doncs, si bé es recullen aspectes contemplats per la doctrina laboral com per Tribunals Estatals, Europeus i Internacionals, aquesta normativa no és definitiva, i haurem d’estar atents al seu desenvolupament. Us mantindrem informats.

Si teniu més dubtes sobre la gestió del teletreball, estem a la vostra disposició per ajudar-vos en el que pugueu necessitar.

L’Equip de PymeLegal.