Gravació de classes en la ‘nova normalitat’


L’educació és un dels sectors que s’haurà de seguir adaptant als canvis per afrontar la “nova normalitat”, després del confinament produït pel COVID-19, de cara al proper curs. Un d’aquests canvis serà la possible (o no) gravació de les classes. Són lícites aquestes gravacions? S’ha de demanar el consentiment als pares, mares o tutors o al propi alumne (quan és major de 14 anys)? Anem a veure-ho.

A més de procurar la deguda informació al professorat sobre la política de protecció de dades i seguretat de les mateixes, haurà d’informar-se als pares, mares, tutors o representants legals dels alumnes sobre el tractament de les dades que genera la gestió de les noves metodologies de formació online: els enregistraments de les sessions formatives.

Quina informació haurà d’entregar-se als pares per a què aquestes gravacions compleixin amb els principis de protecció de dades (i per tant, resultin lícites)?

És fonamental que s’identifiqui, en primer lloc, al responsable del tractament, és a dir, el propi centre educatiu, així com al seu Delegat de Protecció de Dades.

Exposar, en segon lloc, la finalitat i legitimació per al tractament de les dades (en aquests casos, les imatges): els centres escolars poden fer gravacions per a l’activitat educativa fonamentant-se en l’article 6.1.c) i e) del RGPD, ja que el tractament de dades per part d’un centre escolar és necessari pel compliment d’una obligació legal que li és d’aplicació així com per al compliment d’una missió realitzada en interès públic i, quan actua en el seu compliment, no precisa el consentiment per això.

Ara bé, per aquesta situació que abans era excepcional i ara pot arribar a formar part de la “nova normalitat”, per a què no entrin en conflicte els interessos dels menors (quant al tractament de les seves imatges) front a les obligacions dels centres, els enregistraments haurien de realitzar-se només dels professors, com a mesura de seguretat de protecció als menors, per a què no pugui aparèixer ni la veu ni la imatge d’aquests, així com, en la mesura del possible, pseudonimitzar els noms i cognoms dels alumnes. En cas contrari, seria necessari el consentiment dels pares, mares, tutors o representants legals dels menors, així com la realització de l’anàlisi dels riscos que aquest tractament pogués comportar i inclús la realització d’una avaluació d’impacte.

Per a la difusió o publicació de les imatges dels alumnes, també serà necessari el consentiment, ja que aquestes accions constitueixen altres finalitats, que podrien suposar un delicte contra la intimitat i infracció de la LOPDGDD.

En el cas que es gravi a l’alumne com una activitat que serveixi com instrument d’avaluació, l’alumne ha d’escollir un espai que no permeti identificar l’àmbit privat, on no hi hagi fotografies familiars en el camp de visió de la càmera o altres objectes personals identificadors, i també s’ha d’evitar que altres persones es desplacin darrere de l’alumne i que puguin veure la pantalla. Aquests enregistraments només hauran de ser accessibles pel mestre o comitè avaluador, sense poder-les cedir a tercers, i implementant totes les mesures de seguretat necessàries per a protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat.

En tercer lloc, s’haurà d’informar del període de conservació de les dades. S’indicarà el temps màxim que es guardaran les gravacions, així com la indicació del lloc d’emmagatzematge, ja que només seran per a ús dels professors. Les proves d’avaluació es conservaran durant no més temps que el que es conservarien si aquestes proves haguessin sigut presencials.

En quart lloc, s’hauran d’indicar les possibles cessions i/o transferències internacionals. Les plataformes recomanades per la Conselleria d’Educació de la Comunitat de Madrid per a realitzar les videoconferències (i amb això les gravacions)són Microsoft Teams, Educaweb, Webex per a educació o educació amb JITSI; si s’utilitzessin altres, s’haurà de realitzar una anàlisi de riscos sobre seguretat i privacitat de les dades, per avaluar l’adequació de la plataforma. Aquestes recomanacions no impliquen que no puguin utilitzar-se altres plataformes, però haurà de tenir-se molt en compte en quins servidors estan allotjades aquestes ja que es podrien estar albergant dades de caràcter personal i/o dades de col·lectius vulnerables en servidors que pot que no estiguin complint amb les directrius del RGPD/LOPDGDD, en cas de què es gravi veu o imatge dels alumnes.

En cinquè lloc, la informació sobre l’exercici dels drets de protecció de dades. La millor manera de realitzar els enregistraments de les classes i de les activitats dutes a terme com a mitjans d’avaluació és analitzant si els mètodes i plataformes que es faran servir no posen en risc els drets i llibertats dels alumnes i professors.

I, a efectes del compliment de mesures de seguretat per a l’ús d’aquest tipus de plataformes, com hauran d’actuar els professors?

  • Hauran de protegir el dispositiu portàtil que utilitzen a través de l’ús d’una contrasenya robusta i seguint les pautes que el centre hagi marcat; així mateix, no podran descarregar ni instal·lar aplicacions no autoritzades per l’escola i hauran de verificar la legitimitat dels correus electrònics per a no exposar-se a ciberatacs (com el phishing). Per evitar accessos no autoritzats, les sessions no hauran d’estar a la vista de tercers aliens, no deixar els dispositius desatesos, i, si fos inevitable, que hagin de desbloquejar-se amb contrasenya.
  • En el cas de tractament de dades en paper, aquest haurà de ser destruït quan ja no sigui necessari, adoptant totes les mesures precises per a la seva destrucció correcta.
  • En el moment de guardar la informació, es desaconsella emmagatzemar-la al dispositiu local i fer-ho a la xarxa habilitada pel centre.
  • Respectar la política de protecció de dades que hagi definit el propi centre per a la gestió del treball, teletreball i formacions online.
  • Si tant el centre escolar com els seus professors decideixen gravar les sessions, aquest fet haurà de ser comunicat als alumnes amb la suficient antelació, així com la finalitat per la que es va a realitzar l’enregistrament. Per a controlar la seguretat, únicament el mestre serà l’autoritzat a gravar les sessions, devent els alumnes d’abstenir-se de gravar-les per evitar posar en risc la privacitat i confidencialitat de les dades de tots aquells que han participat a la sessió.

I com sempre, per a qualsevol consulta, no dubteu en contactar amb nosaltres.

L’Equip de PymeLegal