Requisits LOPD per un sistema de videovigilància a una comunitat de propietaris.


Aquests són els aspectes pràctics que haurà de tenir en compte qualsevol comunitat de propietaris que pretenguin instal·lar un sistema de videovigilància a la seva comunitat respecte a la captació d’imatges, cartell, imprès informatiu i registre del fitxer a l’AEPD.

Captació d’imatges: les càmeres instal·lades en una comunitat de propietaris solament s’han d’orientar a les zones comuns de l’immoble, en cap cas cap a algun dels habitatges, i evitant la seva orientació cap a la via pública (solament es podran captar imatges parcials de la via pública quan resulti imprescindible per a la finalitat de videovigilància o resulti impossible evitar-ho per la ubicació de les mateixes).

Cartell Informatiu: per complir amb el deure d’informació previst a l’article 5 de la LOPD s’haurà de procedir a la col·locació, a les zones vídeo vigilades, d’almenys un distintiu informatiu situat en un lloc visible que inclogui les paraules: “ZONA VIDEO VIGILADA”

Impresos informatius: s’hauran de tenir a disposició dels interessats impresos en els que es detalli la informació prevista a l?article 5.1 de la LOPD, és a dir, que les imatges s’incorporaran a un fitxer propietat de la comunitat amb la corresponent adreça on els interessats puguin exercir els seus drets d’accés i cancel·lació.

Principi de finalitat: s’haurà de tenir molt en compte (article 4.2 de la LOPD) que si la recollida de dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de garantir la seguretat de l’immoble, no se’n podrà fer cap altre ús que no estigui en consonància amb aquesta finalitat.

Inscripció del fitxer: si es produeix un enregistrament de les imatges, el sistema genera un fitxer, per la qual cosa la comunitat haurà de notificar-ho prèviament a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la seva inscripció en el registre general. D’altra banda, la inscripció en el Registre no és necessària sinó es graven imatges i es limiten a la seva reproducció en temps real.