Drets ARCO i llistes de morosos.


La LOPD i el seu reglament de desenvolupament regulen l’exercici dels anomenats drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició), la forma en la que els afectats que veuen incorporades les seves dades de solvència a aquests fitxers poden conèixer el seu contingut exacte així com les circumstàncies, sol·licitar la seva rectificació si s’entén que són erronis o la seva eliminació si no existeix el deute o s’ha realitzat la incorporació al fitxer sense tenir en compte els aspectes mencionats mencionats al nostre anterior artícle: Protecció de Dades i llistes de morosos

Pel cas del dret d’accés, l’interessat pot dirigir-se per escrit al responsable del fitxer de morositat, sol·licitant el detall concret de les dades que consten sobre ell i li hauran de respondre en el termini màxim d’un mes.

Pel que fa a la rectificació o cancel·lació de les dades incloses en el fitxer quan no s’està conforme amb el suposat deute haurà de realitzar-se mitjançant escrit dirigit al titular o responsable del fitxer, acompanyat de copia de DNI del remitent, reclamant o exigint la cancel·lació de les dades per incompliment dels requisits legals previstos. En aquest cas, el responsable del fitxer disposa d’un termini de 10 dies per comunicar a l’afectat que ha rectificat o cancel·lat les seves dades. En cas de no rebre resposta o que li deneguin total o parcialment la cancel·lació, podrà dirigir-se a l’Agència de Protecció de Dades amb copia de la sol·licitud cursada per fer efectiu el seu dret.

En el cas del fitxer gestionat per ANEF EQUIFAX, per exemple, l’exercici dels drets ARCO poden realitzar-se o bé per escrit o bé, un cop conegut el número de referència corresponent imprès en la comunicació prèviament remesa, a través del web Drets ARCO ASNEF

Cal dir, que a la pràctica, en molts casos, els suposats creditors, especialment companyies de subministres i serveis telefònics i energètics, incompleixen algun dels requisits, especialment el del requeriment previ de pagament, que té que ser per escrit i transmès per qualsevol mitja que permeti acreditar la seva efectiva transmissió i entrega.

Amb totes les premisses mencionades, i basant-nos en algunes sentencies del Tribunal Suprem, es determina que la inclusió errònia d’una persona en un fitxer d’incompliment d’obligacions dineràries (de morosos) a més de vulnerar la LOPD implica un atemptat al seu dret al honor.