Protecció de Dades i llistes de morositat.


Cada cop es produeixen més incidències amb les anomenades ‘llistes o fitxers de morosos’ i la protecció de dades personals ja que es relativament senzill incloure dades en elles però a l’hora d’eliminar-los el procés és més complex.

Els fitxers coneguts com fitxers de morosos participen en la salvaguarda i equilibri del sistema financer, no obstant, les activitats dels fitxers de morosos han esdevingut històricament un motiu de preocupació no solament per a l’AEPD, sinó fonamentalment per als ciutadans. No hi ha dubte en admetre la transcendència que pot tenir per a la persona la inclusió de les dades relatives a la seva solvència patrimonial i de crèdit en els fitxers de morosos.

Els principals fitxers de morositat multisectorial que operen a España són de titularitat privada i darrera hi ha una societat o associació que recopila informació econòmica de tercers amb la finalitat de facilitar-la a qui pugui estar interessat en accedir a ella. Els fitxers més habituals són el RAI (Registro Adeudos Impagados) titularitat del CCI (Centro de Cooperación Interbancaria) i els denominats ASNEF (Equifax), BADEXCUG (Experian) i el fitxer d’Incidències Judicials (Equifax).

Aquest tipus de fitxers que troben la seva regulació en els articles 29.2 de la LOPD i 47.3 del RLOPD fan referència, en síntesi, al compliment o incompliment d’obligacions dineràries. Aquí no existeix un consentiment per part de l’interessat per estar inclòs en aquests registres, sent el creditor, o qui actuï pel seu compte, el que notifica al titular del fitxer de morosos l’existència d’una deute dinerària, vençuda i no satisfeta per part del deutor.

Segons l’article 38 del RLOPD, els requisits que tenen que concórrer per a que es pugui produir la inclusió de dades d’una persona en un fitxer d’aquest tipus són:

a) Aquests fitxers solament poden registrar i cedir les dades que siguin determinants per enjudiciar la solvència econòmica dels interessats.
b) Existència prèvia d’un deute cert, vençut, exigible, que hagi resultat impagat. c) Que l’antiguitat del deute no sigui superior a sis anys. d) És indispensable el requeriment previ de pagament a qui correspongui el compliment de l’obligació. Aquest requeriment s’exigeix que sigui fefaent.
e) El creditor està obligat a informar al deutor, en el moment que es celebri contracte, que en cas de no produir-se el pagament en el termini previst i complir-se els requisits indicats, les dades relatives al impagament podran ser comunicades al fitxer de morositat.
f) Solament poden ser objecte de tractament les dades que responguin amb veracitat a la situació de deute en cada moment concret. Per tant, el pagament o compliment del deute implicarà la cancel·lació immediata de tota dada en el fitxer de morositat.
g) No podran incloure’s en els fitxers d’aquesta naturalesa dades personals sobre les que existeixi un principi de prova documental que aparentment contradigui algun dels requisits anteriors.

És important deixar clar que el titular d’un fitxer de prestació de serveis d’informació sobre solvència no es responsable de la veracitat de les dades que conté el fitxer. És, per tant, el creditor el responsable de que les dades compleixin amb els requisits que estableix l’article 4 de la LOPD.

Un cop incloses les dades en un fitxer d’aquest tipus, l’entitat responsable del fitxer haurà de comunicar al interessat que l’ha inclòs en el mateix dins dels 30 dies següents a la incorporació. La notificació haurà d’efectuar-se a través d’un mitja fiable, auditable i independent de l’entitat notificant.

Sobre els drets ARCO (accés, rectificació, cancel.lació, oposició) que que té l’afectat inclòs en un fitxer d’aquest tipus pot consultar el nostre article: Drets ARCO i llistes de morosos