Publicació d’imatges a les xarxes socials i pàgines web


La publicació de vídeos o fotografies de tercers sense el seu consentiment a les xarxes socials, en un blog o una pàgina web pot infringir el seu dret al honor, a la intimitat o a la pròpia imatge.

Hem rebut algunes consultes de clients, que portant a terme l’adaptació a la LOPD de la seva activitat o negoci, ens han preguntat sobre com procedir de forma correcta quan volen, per exemple, fer fotos sobre els assistents a un esdeveniment de la seva empresa per, posteriorment, publicar-les a les seves xarxes socials, blog o pàgina web.

La primera premissa a tenir en compte, és que les imatges, amb independència del format en el que estiguin, tenen la consideració de dada de caràcter personal pel fet de que a través de la dada en qüestió (imatge) es podria identificar a una persona física i per tant, el seu tractament ha de complir les prescripcions que estableix la LOPD.

A més, hem de complir amb l’establert a la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, reconegut per l’article 18.1 de la CE. El dret al honor és aquell que té tota personal al seu bon nom i reputació. Per la seva part, el dret a la intimitat té per objecte la protecció de l’esfera més intima de la persona, i es troba íntimament lligat a la dignitat del individu. Finalment, el dret a la pròpia imatge pretén salvaguardar un àmbit propi i reservat del individu, tot i que no íntim, davant el coneixement de tercers.

Dit això, es consideren intromissions il·legítimes a aquests drets en l’àmbit de les xarxes socials, la publicació en una xarxa social o pagina web de fotografies d’una persona a lloc o moments de la seva vida privada, sense el seu consentiment.

En aquest sentit, haurem d’assegurar-nos d’informar al afectat del ús que es farà de la seva imatge i d’obtenir el seu consentiment mitjançant, per exemple, una clàusula d’autorització d’ús d’imatges que contingui tot el que estableix la LOPD. Pel cas de menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors legals.