Memòria anual AEPD 2021


Com hem fet en els últims anys (2020 i 2019), us portem la noticia sobre la memòria anual de l’AEPD, en aquest cas de l’any 2021. En aquest text l’agència realitza un anàlisi jurídic en relació amb la protecció de dades de diferents països i analitza i valora els problemes interns.

Índex
1. La privacitat durant la pandèmia de la COVID-19
2. Desenvolupament i compliment del Pla de Responsabilitat social de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
3. Pacte Digital per a la Protecció de les Persones
4. Reclamacions i sancions
5. Canal del DPD
6. Accions per als ciutadansproteccio

A les següents línies ens centrarem en els aspectes més destacables d’aquesta memòria per a poder donar-vos una visió global.

1. La privacitat durant la pandèmia de la COVID-19

Com ho va ser en 2020, en 2021, un dels gran reptes de l’AEPD ha estat garantir la privacitat dels tractaments elaborats amb motiu de la pandèmia de la COVID-19. Per fer-ho es va avaluar la necessitat i proporcionalitat de les mesures preses tenint en consideració els criteris sanitaris. Els grans objectius han estat garantir la protecció i la privacitat durant la monitorització remota dels assajos clínics i amb l’ús del certificat COVID.

2. Desenvolupament i compliment del Pla de Responsabilitat social de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

A 2019 l’agència es va marcar un objectiu de 103 accions a complir en el període de 2019-2024 que li permetin aconseguir el seu compromís social. Aquests compromisos giren entorn de 4 grans grups: la societat (tractant temes, per exemple, d’igualtat de gènere), els empleats ( tractant entre altres temes sobre la seguretat en el treball), el medi ambient (per exemple, reduint l’ús del paper) i el bon govern i la transparència, (implantant pràctiques que permetin la confiança en la institució).

3. Pacte Digital per a la Protecció de les Persones

Aquest “Pacte Digital” va ser presentat el 28 de gener de 2021 i el seu objectiu era reforçar els drets digitals i la protecció d’internet, juntament amb la conscienciació a les persones que aquests drets impliquin també obligacions. Per a aconseguir aquesta conscienciació s’ha difós el canal prioritari entre els membres i els diferents materials elaborats per l’AEPD per a sensibilitzar amb la importància de la privacitat.

4. Reclamacions i sancions

A la següent taula podeu veure les 10 àrees que han rebut més reclamacions en aquest últim any, i a continuació podeu observar les 10 àrees amb més número de procediments sancionadors finalitzats.

Memòria anual aepd Memòria anual aepd
     Font: AEPD

Destaca que els fitxers de morositat, la reclamació dels deutes, sanitat i les entitats financeres/creditores, apareixen com àrees amb més reclamacions, però no amb més sancions, i en canvi, assumptes laborals, contractació fraudulenta, telecomunicacions i fallides de seguretat, no apareixen en àrees amb més reclamacions però si en àrees amb més procediments sancionadors finalitzats.

5. Canal del DPD

Aquest canal va començar a estar operatiu al novembre de 2020. Té la funció de respondre a les consultes plantejades pels DPD. Han d’anar acompanyades d’un informe que analitzi el tractament objecte de dubte i un examen dels riscos associats.

Durant els últims mesos de 2021 les consultes plantejades han tingut major complexitat jurídica, girant al voltant de les zones grises del RGPD.

6. Accions per als ciutadans

No podíem tancar aquesta noticia sense esmentar les accions fetes per l’AEPD per apropar la protecció de dades als ciutadans, com , per exemple, les comunicacions a les seves plataformes, les activitats de divulgació amb la realització de les guies i informes o els premis a les entitats.

En conclusió,

L’agència és un organisme en constant moviment per ajudar-nos amb l’adaptació de la normativa en matèria de protecció de dades, vetllant per la seguretat i privacitat dels usuaris.

Si voleu continuar estant al dia de les accions que fa l’AEPD i de les principals notícies en matèria de privacitat, dret digital i propietat Intel·lectual, us convidem a subscriure-us a la nostra newsletter.

L’equip de PymeLegal