Videovigilància: el que has de saber en relació amb la protecció de dades


L’ús de videocàmeres suposa un tractament de dades personals, doncs, tal i com estableix l’art. 4 de l’RGPD, estem davant una dada personal quan s’identifica, o es pot arribar a identificar, a una persona, i les imatges permeten identificar a les persones. Aquesta qualificació com a dades personals fa que els siguin d’aplicació la normativa de protecció de dades.

En virtut d’això, quins aspectes hem de tenir en compte per a fer un ús correcte d’aquestes imatges?

En primer lloc, quines obligacions s’han de complir per a la instal·lació de videocàmeres?

  • No han de captar-se imatges de la via pública. Existeixen excepcions en determinats casos (i sempre prèvia valoració de la necessitat d’aquesta instal·lació i la proporcionalitat del seu ús). Aquest és un dels punts de major conflicte i en el que es troben més sancions. A mode d’exemple tenim el procediment PS/00191/2020, on s’imposa a un restaurant una multa de 2.000 € per tenir la instal·lació de videovigilància cap a l’espai públic sense causa justificada.
  • No es poden posar en banys, vestuaris o llocs anàlegs dels centres de treball.
  • S’ha d’informar correctament als usuaris. Pot optar-se pel sistema per capes, a través del cartell informatiu (a la plataforma el teniu). A l’informe jurídic emès per l’AEPD sobre com ha de ser aquest cartell, indica que les dimensions hauran de ser proporcionades a l’espai i s’haurà d’ubicar en un lloc suficientment visible.
  • En cas d’encarregar la gestió de la videovigilància a un tercer, haurem de signar amb ell el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, seguint les directrius de l’art. 28 de l’RGPD.
  • Realitzar el registre d’activitats de tractament.

Com s’han de col·locar les càmeres i els monitors de gravació?

Per a complir amb el principi de minimització de l’article 5 de l’RGPD, s’ha de limitar el número de càmeres a les que permetin realitzar la funció de videovigilància i els monitors no han d’estar exposats al públic, només poden tenir accés les persones encarregades de controlar els equips.

Com es relaciona la videovigilància amb el control empresarial?

Tot empresari està facultat per a verificar el compliment de les obligacions i els deures dels empleats, d’acord amb l’art. 20.3 de l’Estatut dels Treballadors, i pot implantar les mesures de control que estimi oportunes, de manera proporcionada i d’acord amb els seus objectius. Per al cas de la videovigilància, per exemple, haurà de valorar-se si aquesta mesura és necessària (judici de necessitat) i verificar-se que no existeixi altra mesura més idònia i menys invasiva (judici de proporcionalitat). Les imatges s’hauran de tractar de manera proporcional a la finalitat perseguida. A més, és necessari informar als treballadors per mitjans que garanteixin que han rebut la informació.

Què diu la normativa sobre les videocàmeres fictícies i les càmeres de visionat a temps real?

En el primer supòsit ens trobem davant càmeres que no capten imatges de manera que al no accedir a dades personals no es troben sotmeses a la normativa de protecció de dades.

En el segon supòsit, com les càmeres de visionat a temps real sí tenen accés a dades, sí queden sotmeses a la normativa de protecció de dades i han de complir amb l’especificat en els punts anteriors.

I sobre les videocàmeres col·locades en les comunitats de veïns?

Per a poder realitzar la instal·lació d’aquestes càmeres serà necessari un acord previ de la Junta de Propietaris, tal com es regula a la Llei d’Arrendaments Urbans. Únicament es podran instal·lar en zones comunes i no podran gravar la via pública (sí es podrà gravar excepcionalment la franja mínima dels accessos a l’immoble) ni qualsevol altre espai contigu. La instal·lació incorrecta de les càmeres pot comportar sancions, com succeeix en el procediment nº: PS/00179/2021. En aquest cas ens trobem amb un sistema de videovigilància amb 5 càmeres que capten imatges de la comunitat i propietats contigües. Entre aquestes càmeres, una destaca per girar 360 graus, pujar i baixar l’objectiu i un zoom d’augment. Davant aquesta situació l’AEPD ha imposat, entre altres, una multa de 1.000 €.

I finalment, com podem instal·lar videocàmeres en una plaça de garatge?

Per a poder instal·lar-les és necessària la prèvia autorització de la Junta de Propietaris. Únicament es podrà captar la imatge de la plaça d’aparcament i una franja mínima de zones comuns que no es poden evitar.

I ja sabeu que, si necessiteu ampliar informació o us sorgeix qualsevol dubte al respecte, estem a la vostra disposició.

L’Equip de PymeLegal