Protecció de dades i drons


Davant la generalització de l’ús de drons i el seu creixement exponencial, l’AEPD ha cregut necessari publicar una nova guia que ofereix recomanacions específiques per a tots aquells que els utilitzen, tant sigui per a un ús esportiu o recreatiu com per tots aquells que en fan un ús professional. Aquesta guia analitza les operacions que s’efectuen amb drons distingint entre les que no tracten dades, les que eventualment podrien captar informació i aquelles la fi de les quals implica un tractament de dades personals, com en el cas de la videovigilància o l’enregistrament d’esdeveniments.

Els drons inclouen, avui dia i per defecte, almenys un GPS i una càmera de vídeo configurats, i a partir d’aquí, els usuaris poden afegir tot tipus de dispositius d’adquisició i processament de dades com a sistemes de detecció de dispositius mòbils, càmeres termogràfiques, càmeres de visió nocturna, escàner 3D, dispositius WIFI i/o Bluetooth, etc…
L’ús d’aquests dispositius pot suposar un impacte en el dret a la protecció de dades de les persones i, per extensió, una lesió dels seus drets i llibertats, i ara expliquem el perquè: El dret a la protecció de dades és un dret fonamental que garanteix la capacitat de qualsevol persona a decidir sobre la seva pròpia informació personal. Segons la definició de dada personal, aquesta és “tota informació sobre una persona física identificada o identificable”. Com els drons poden registrar i/o processar imatges, vídeos, so, dades biomètriques, dades de GEO localització, dades de telecomunicacions relacionats amb una persona identificada o identificable estan subjectes a l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD).
A vegades, una dada pot identificar directament a una persona com, per exemple, la seva fotografia, però en altres ocasions la identificació no és directa i requereix d’un tractament addicional (com, per exemple, la informació de GEO localització) el resultat final de la qual seria la seva identificació. En tots dos casos la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades és obligatòriament aplicable.
Així mateix, la normativa específica per a la utilització de l’espai aeri treballa en paral·lel amb la normativa que defensa el dret a la protecció de dades personals d’acord amb les obligacions establertes per l’art. 26 del Reial Decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot, on s’estableix l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per a garantir el complimentdel que es disposa en matèria de protecció de dades personals i protecció de la intimitat.
Per tant, a més de les previsions que estableix la normativa aeronàutica esmentada, haurà de tenir-se en compte la normativa de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) per a qualsevol tractament de dades personals que tingui lloc amb l’ús d’un dron amb independència de l’àmbit esportiu, recreatiu o professional al qual estigui associat l’operació d’aquell.
La utilització de drons pot tenir múltiples aplicacions, sent les principals la videovigilància, la inspecció d’infraestructures, aixecaments topogràfics, inspeccions i/o tractaments en agricultura de precisió, i altres serveis de fotografia i vídeo (per a cinema i tv, serveis immobiliaris, …), serveis d’accés a internet, etc, encara que cada vegada més, i a causa del creixement de les Apps existents en el mercat, pot haver-hi una infinitat d’aplicacions.
Des de la perspectiva de la protecció de dades, hi ha tres tipus de categories d’operacions que poden realitzar-se amb drons: d’un costat estan aquelles en les quals la finalitat de l’operació implica per si mateixa un tractament de dades personals (per exemple la videovigilància, enregistrament d’esdeveniments o seguiment de dispositius mòbils); també ens trobem amb les operacions en les quals la finalitat de l’ús a priori no és el tractament de dades personals, com per exemple, la inspecció d’infraestructures, aixecaments topogràfics, inspeccions del terreny i altres serveis de fotografia i vídeo però que podrien, en un moment donat, tenir impacte sobre el dret a la protecció de dades i la intimitat de les persones, en aquest cas es pot produir una captura de dades personals de forma no intencionada; i finalment les operacions amb configuracions molt bàsiques, que manquen o no fan ús de dispositius de captació d’imatges, so o qualsevol altre tipus d’informació personal.
En els tres casos, l’AEPD ofereix recomanacions per a ús particular i per a operadors professionals de drons, tant en aquells casos en els quals decideixin sobre la finalitat del tractament de dades com en els quals duen a terme un encàrrec de tractament.

La guia publicada per l’AEPD destina un apartat específic amb recomanacions prèvies per al maneig de drons quan sigui aplicable la normativa de protecció de dades personals. Entre elles, serà necessari comprovar que no hi hagi prohibicions per part de la legislació aeronàutica o necessari demanar l’autorització per al seu ús; avaluar i analitzar els riscos que pugui implicar el tractament per als drets i llibertats de les persones l’ús d’aquests dispositius i, si fos necessari, realitzar una avaluació d’impacte sobre la protecció de dades (EIPD); o tenir en compte que, si es capten imatges per a ús personal, aquestes no han de publicar-se en internet de manera que siguin accessibles indiscriminadament quan sigui possible identificar a persones o es mostrin espais privats, com a habitatges, jardins o terrasses.