La videovigilància adequada


Puc tenir una càmera de videovigilància i no informar? La videovigilància és un tractament de dades personals.

Hem de partir de que la imatge d’una persona identificada o identificable és una dada personal, el tractament de la qual està subjecte al RGPD: l’article 4.2 del Reglament defineix el tractament com qualsevol operació o conjunt d’aquestes, realitzades sobre dades personals o conjunt de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, conservació, consulta, utilització o qualsevol altre forma d’habilitació d’accés, acarament, limitació, supressió o destrucció (…). 

Amb conseqüència, el previst pel RGPD resulta d’aplicació a la captació d’imatges amb independència de que aquestes es gravin o no, incloent l’elaboració de l’anomenat registre d’activitats de tractament de l’article 30 de la citada norma. 
És per això que és necessari que el deure d’informació s’acompleixi, i en aquests casos amb uns requeriments específics que passem a comentar.

Videovigilància: Què hem de tenir en compte?

La LOPDGDD estableix com un dels tractaments concrets el de la videovigilància. Per realitzar aquest tractament de la forma adequada, hem de tenir en compte els següents punts:

  1. Com la videovigilància és un tractament de dades personals, amb base als articles 13 i 14 del RGPD hem d’informar a l’interessat de l’esmentat tractament, identificant al responsable del tractament, el DPD en cas que n’hi hagi, l’exercici de drets que pugui exercitar l’interessat, informar de les cessions i / o transferències internacionals en cas que n’hi hagi i del període de conservació de les dades o criteris per establir-lo.
  2. Aquesta informació ha de ser visible en base l’article 12 del RGPD, mitjançant un dispositiu informatiu en un lloc prou visible.
  3. La videovigilància la poden dur a terme persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions tal i com regula l’article 22.1 de la LOPDGDD. Per tant, la legitimitat del tractament per part del responsable serà el seu interès legítim.
  4. La conservació de les imatges d’acord amb el que disposa la Instrucció 1/2006, tot i que hagi quedat majorment desplaçada pel que estableix el RGPD, en el seu article 6 segueix en vigor, i s’estableix que el termini de conservació d’imatges és de màxim un mes. Passat aquest període es mantindran bloquejades només per a aquells supòsits en que s’hagi d’acreditar la comissió d’actes contra la integritat tant de persones com de béns o instal·lacions.

La AEPD ja ha interposat advertència al responsable del tractament d’un bar per l’incompliment del deure d’informació relatiu al tractament de dades de videovigilància i la manca de visibilitat que esmenta la normativa.

A més a més de la videovigilància, existeixen altres situacions en què pot existir aquest tractament i que tenen connotacions diferents: 

  • Videovigilància d’imatges i sons per part de l’ocupador als seus treballadors. En aquest cas s’aplicarà l’article 89 de la LOPDGDD i l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors. Per dur a terme aquest tractament l’ocupador ha d’informar amb caràcter previ de forma clara concisa i expressa, y l’enregistrament no podrà realitzar-se en llocs destinats al descans o esbarjo dels treballadors com ara vestuaris, lavabos, menjadors, etc.
  • La captació d’imatges en via pública s’ha de fer per les Forces i Cossos de Seguretat d’acord amb la Llei 4/1997 de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics i el Reial Decret 596/1999, de 16 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament i execució de la mencionada Llei que regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics. Tot i que es permet la gravació per protegir espais privats, com per exemple una façana, en franja mínima. 

La videovigilància de l’interior del propi domicili queda exclosa d’aquest tractament en virtut de l’article 22.5 de la LOPDGDD.

Si necessites més informació sobre la videovigilància i la protecció de dades, no dubtes en posar-te en contacte amb nosaltres, t’informarem sense cap mena de compromís.