Protecció de dades i Centres Educatius (IV) – Decàleg.


Durant les últimes setmanes us hem anat informant de qui és el responsable del tractament de les dades tractades en escoles, els principis que regeixen aquests tractaments de dades, les legitimacions en què es basen i com valorar les mesures de seguretat que poden aplicar-se. Aquesta setmana, i de forma resumida, volem facilitar-vos un decàleg per a un ús correcte de les dades personals dins els centres escolars i educatius. Així que sense més preàmbul:

– Tot l’equip que integra un centre educatiu (tant l’equip directiu, personal administratiu i auxiliar com els professors) hauran de realitzar el tractament de les dades amb la deguda diligència i respectant la privacitat i intimitat dels alumnes i familiars, tenint present l’interès i la protecció dels menors.

– Els responsables del tractament son les administracions i els centres educatius i han de complir els principis de la normativa de protecció de dades.

– El tractament de les dades dels alumnes i els seus familiars està justificat en l’exercici de la funció educativa dels centres educatius i, per tant, no es necessita el consentiment per al seu tractament. No obstant això, se’ls ha d’informar de forma intel·ligible, clara, en llocs de fàcil accés i utilitzant un llenguatge clar i senzill, d’altres aspectes que marca la normativa com son:

 a. La identitat del responsable del tractament (Adm. Pública o entitat o el centre),
 b. altres finalitats com la difusió de les activitats del centre,
 c. l’obligatorietat o no de facilitar les dades i les conseqüències de la negativa a facilitar-los,
 d. els destinataris de possibles cessions de dades i
 e. els drets dels interessats i on exercitar-los,
 f. El Reglament europeu també obliga a comunicar les dades del Delegat de Protecció de Dades del centre i el termini de conservació de les dades. 

– S’ha d’informar de totes i cadascuna de les finalitats (si son diferents de la finalitat educativa) que es poden dur a terme des del centre, quan calgui demanar el consentiment de l’alumne o dels seus representants legals i informar amb claredat de cadascuna d’elles, permetent als interessats oposar-se a aquelles que així ho considerin.

– Les administracions educatives i els centres han de conèixer les aplicacions que utilitzin, la seva política de privacitat i les seves condicions d’ús d’aquestes abans d’utilitzar-les i rebutjant les que no ofereixin informació sobre el tractament de les dades personals que realitzin. Cal tenir present que cada vegada més les TIC son utilitzades en la gestió i aprenentatge dels alumnes.

– Les administracions educatives i els centres han de disposar de protocols, instruccions, guies, directrius I recomanacions per a l’ús de les aplicacions informàtiques que utilitzin els professors, l’Administració educativa i / o el centre hagin disposat. Aquest ús haurà de ser sempre adaptat al grau de desenvolupament del nen.

– Les comunicacions entre professors i pares d’alumnes s’han de dur a terme a través dels mitjans posats a disposició pel centre educatiu (plataformes educatives o el correu electrònic del centre).

– No es recomana l’ús d’aplicacions de missatgeria instantània (com WhatsApp) entre professors i pares o entre professors i alumnes. No obstant això, en determinats casos (per exemple, quan un menor estigués compromès, o patís un accident, per exemple) i sempre amb la finalitat d’informar i tranquil·litzar els pares, titulars de la pàtria potestat, es podrien utilitzar aquest sistema de comunicació

– Els professors i els representants dels menors tenen l’obligació d’ensenyar a valorar la privacitat d’un mateix i la dels altres, així com ensenyar als alumnes o representats (si escau) al fet que no poden fer fotos ni vídeos d’altres sense el seu consentiment i “penjar” per les xarxes socials: és l’única manera de poder evitar qualsevol forma de violència (ciberassetjament, grooming, sexting o de violència de gènere).

– Quan els centres educatius organitzin i celebrin esdeveniments, com festes de Nadal, fi de curs o esdeveniments esportius hauran de sol·licitar a qui exerceixin la pàtria potestat dels alumnes l’autorització per participar en aquests actes o mitjançant avisos o cartells, per poder gravar imatges.

Font: Guia sectorial de l’AEPD per a centres educatius.