Alerta AEPD: El ‘cost zero’ i els seus riscos.


Tal com us explicàvem a la notícia del març ¡Implantació de la protecció de dades a cost zero’, hi ha múltiples perills a l’hora de contractar una implantació de protecció de dades amb cost als crèdits de formació de cada empresa.

Recordem que una implantació basada en el “cost zero” consisteix en l’oferta de serveis a un preu molt baix o de forma gratuïta, sent aquella abonada pels fons destinats a la formació per a treballadors. Aquesta implantació comporta una sèrie de riscos, entre els quals destaquen:

– 
Un possible compliment de forma, però no de fons,
– la utilització, i conseqüent pèrdua, dels fons destinats a programes de formació que sí que podrien ser útils per als treballadors,
– contractació de serveis no necessaris (com la posada a disposició de la figura del delegat de Protecció de Dades fent creure que el seu nomenament és sempre obligatori),
– pràctiques agressives tal com els prestadors del servei poden emprar signes com el logotip de l’AEPD o d’entitats de certificació acreditades per fer creure que compten amb l’aval o la col·laboració d’organismes públics, entre d’altres,
– comissió de competència deslleial si els oferents dels serveis publiciten aquests serveis a un cost manifestament inferior als preus de mercat,
– infracció tributària, tant de qui oferta el servei com de qui el contracta.

Aquest juliol l’AEPD ha emès una nota de premsa en la que determina finalment les quantitats derivades d’aquestes infraccions, sancionades per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb multes de 626 euros a 187.515 euros, sense perjudici de considerar , en cada cas, una infracció per cada empresa i per cada acció formativa, la solidaritat dels diferents subjectes que intervenen en l’organització i execució de la formació en la devolució de les quantitats indegudament obtingudes i les sancions accessòries que en cada cas siguin procedents.

A més, pel que fa a l’incompliment d’obligacions tributàries per part de qui oferta el servei com de qui el contracta, les activitats formatives destinades als treballadors estan exemptes de tributació per l’IVA, mentre que el tipus que correspon a un servei d’implantació a la normativa de protecció de dades seria del 21%. De emmascarar el servei efectivament dut a terme es pot estar cometent, per tant, una infracció tributària, sancionable amb una multa pecuniària proporcional, del 50% des d’ara, sobre la quantia no ingressada.

Tal com estableix l’AEPD i us ressenyàvem també nosaltres, és insuficient un assessorament basat solament en donar uns documents genèrics que no tinguin en compte les característiques específiques de l’activitat, ja que una bona implantació i aplicació de la normativa demanen un estudi previ i detallat de l’entitat, dels tractaments que es realitzen, dels sistemes informàtics i de gestió documental, així com definició correcta del tractament basat en els principis de protecció de dades.