Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.


Continua la tramitació del Projecte de Llei Orgànica de protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets digitals (LOPDGDD), que regula, en primer lloc, l’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 20167/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016. A la vegada, estableix que el dret fonamental de les persones físiques a la protecció de dades personals, emparat en l’article 18.4 de la Constitució, s’exercirà conforme a l’establert en el Reglament de la UE. Us adjuntem document amb les principals novetats i contingut Projecte de Llei Orgànica de Protecció de dades. 

Document adjunt