Pandemia i geolocalització


El passat 28 de març es va aprovar l’Ordre SND/297/2020 de 27 de març que encomana a la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SEDIA) una anàlisi de l‘estudi de mobilitat dels espanyols, anomenat DataCOVID. Aquest estudi analitzarà la ubicació de 40 milions d’usuaris (proporcionats pels operadors), facilitant dades de geolocalització dels ciutadans.

Context legislatiu

El Govern va declarar, el passat 14 de març, l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (Reial Decret 463/2020, de 14 de març). Mitjançant Reial Decret es contemplen una sèrie de mesures dirigides a protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

Addicionalment, la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, en el seu art. tercer disposa que, per tal de controlar les malalties transmissibles, l’autoritat sanitària, a més de realitzar les accions preventives generals, podrà adoptar les mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguin o hagin estat en contacte amb els mateixos i del medi ambient immediat, així com les que es considerin necessàries en cas de risc de caràcter transmissible.

Amb quina finalitat es realitzarà aquest estudi?

Aquest estudi avaluarà la mobilitat i ubicació dels espanyols, vinculant-lo a la crisi sanitària actual. La SEDIA, seguint el model emprès per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), creuarà les dades d’aquest entitat i les facilitades pels operadors mòbils.

La finalitat de l‘estudi és realitzar l’anàlisi de les mesures de mobilitat de les persones en els dies previs al confinament i durant aquest per a contribuir a una millor presa de decisions en la gestió de l’emergència sanitària i valorar l’eficiència i eficàcia dels serveis sanitaris. És a dir, que es podrà conèixer si hi ha àrees amb una major aglomeració o afluència, zones amb alta concentració de població en relació amb la seva capacitat sanitària i si augmenten o disminueixen els desplaçaments entre territoris.

Quines dades personals usarà l’estudi?

Les dades que es tractaran són de geolocalització. L’estudi empra dades proporcionades directament pels operadors eliminant qualsevol informació personal. L’estudi no rastreja moviments individuals, sinó de posicionament dels dispositius mòbils. El Comité Europeu de Protecció de Dades recull la necessitat de l’anonimització del processament de dades d’ubicació dels usuaris per part dels operadors telefònics, per tant, aquestes dades aportades a l’estudi DataCOVID, seran anònimes i agregades, sense identificar ni realitzar seguiments de números de telèfon o titulars de forma individual.

Quin context normatiu empara l’ús de les nostres dades de geolocalització?

A part de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública que hem esmentat, l’altra gran normativa que entra en joc és la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals. En el punt 2 de la Disposició Addicional Dissetena s’indica que “Les autoritats sanitàries i institucions públiques amb competències en vigilància de la salut pública podran dur a terme estudis científics sense el consentiment dels afectats en situacions d’excepcional rellevància i gravetat per a la salut pública”.

Pels arguments exposats, la situació actual permet que s’executin mesures que ajudin a millorar l’eficiència dels serveis sanitaris i a millorar l’atenció dels ciutadans. Una d’aquestes mesures és efectuar l’estudi de mobilitat; si bé és cert que la normativa no pot ser obstacle per a l’efectiva aplicació de l‘estat d’alarma (i les mesures que comporta), també és cert que el tractament massiu d’aquesta tipologia de dades en aquest estudi haurà de complir amb totes les garanties establertes a la normativa de protecció de dades, doncs la protecció de les nostres dades és un dret fonamental que no ha de ser menyspreat.

Unificació apps a nivell Europeu

Per últim, cal destacar que el supervisor europeu en protecció de dades ha demanat la creació d’una app per a monitoritzar el COVID-19 a nivell Europeu donada la varietat d’enfocaments que li estan donant els diferents països membres; a Espanya, per exemple, entre l’app estatal i les de cada comunitat autònoma, tenim almenys set aplicatius distints en marxa.

Com sempre, estem a la vostra disposició.

L’equip de PymeLegal, més que mai al vostre costat.

#QuedatACasa