Imatges de menors a les xarxes socials.

menores-redes-sociales

Estem acostumats a veure fotografies a les xarxes socials de menors en diferents contextos penjades pels seus pares, però son conscients els pares dels possibles riscos que això implica. Evidentment, els pares tenen la llibertat de publicar les fotos que desitgin dels seus fills sempre que no es perjudiqui la dignitat i l’honor del menor, però en aquest post, volem indicar-vos alguns aspectes a tenir en compte a l’hora de publicar a les xarxes.

Legislació aplicable

Segons la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) la imatge on aparegui una persona física es considera dada personal i tot i que els pares com a titulars de la pàtria potestat tinguin dret a penjar les fotos que considerin dels seus fills (consentiment de un menor), sempre ho han de fer amb sentit comú i respectant en tot moment el dret fonamental a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge recollit a l’article 18 de la Constitució.

Riscos

– “Morphing”.
 Tècnica portada a terme per individus que copien una fotografia d’internet i a través d’un programa de retoc fotogràfic, fan un muntatge amb una altra fotografia pornogràfica donant com a resultat una fotografia d’alt contingut sexual amb les conseqüències que la seva publicació pot comportar.

– Perfil obert. Si no tenim degudament configurat i acotat el nostre perfil a la xarxa social, la imatge pot arribar a cercles que desconeixem.

– Condicions d’ús de les xarxes socials. Algú les llegeix? Si les llegim, ens adonarem que, en la majoria de casos, en el moment de penjar la foto, cedim els drets de la instantània a la xarxa social en qüestió, perdent el control de la mateixa i “compartint” la propietat.

– Indexació en els cercadors. Si a més la xarxa social indexa els seus continguts en cercadors com Google, això podria permetre que trobessin la foto fora de la xarxa social només teclejant el nom i cognoms.

– Perfil del menor. En alguns casos els pares creen un perfil específic per al menor que es converteix en l’àlbum digital familiar, però, ens hem preguntat com a pares, si al cap d’uns anys el nostre fill voldrà tenir aquesta informació exposada a la xarxa?

Demanda d’un menor

Recentment s’ha produït una demanda particular per part d’una noia de 18 anys contra els seus progenitors per haver penjat imatges seves quan era menor d’edat havent-los demanat prèviament que les retiressin. La demandant considera que algunes de les imatges publicades a la xarxa en situacions intimes atempten contra el seu dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge i al·lega que la seva divulgació a la xarxa pot afectar a la seva vida actual demanant una indemnització al respecte.

Pares separats

Aquest tipus de publicacions pot implicar conflictes en cas de separació o divorci. Què succeeix si un dels progenitors no està d’acord amb el contingut que penja l’altre? En aquest cas, la qüestió és de pàtria potestat i no de custòdia amb el que tots dos progenitors hauran de posar-se d’acord. Si un dels progenitors considera que s’estan vulnerant els drets del menor podrà acudir als tribunals.
Si els progenitors, encara que de mutu acord, publiquessin fotografies en què es vulneres l’honor del menor, podria actuar la Fiscalia d’ofici.

Les escoles

Les escoles, plenament vinculades per la normativa actual al nostre país (Llei de Protecció de Dades i el seu reglament de desenvolupament RD1720/2007), hauran d’establir una sèrie de protocols en aquest sentit, com demanar el consentiment dels pares per a la publicació de fotografies als diferents canals que disposi l’escola (revistes, xarxes socials, blogs, etc.), implantar les mesures tècnic-organitzatives que estableix el reglament, registrar els corresponents fitxers a l’AEPD i establir un protocol d’actuació pel que fa referència a la publicació a les xarxes dins de la normativa interna per als docents.

Recomanacions

1)Acotar al màxim el perfil de la xarxa social per a que només els més propers tinguin accés a les imatges. En algunes xarxes socials això es pot configurar al moment de penjar la foto.

2) És millor compartir segons quines fotos per altres mitjans, com el correu electrònic.

3) En el moment en què els fills tinguin capacitat de raonar, és bàsic i de sentit comú, tenir en compte la seva voluntat al respecte.

4) Si no són els nostres fills, preguntar als progenitors si ens permeten penjar la imatge en qüestió.

5) Conèixer prèviament les condicions d’ús de la xarxa social (drets de les imatges, indexació en cercadors).

6) Evitar crear perfils específics per al menor i etiquetar-lo.

De vegades el primer risc dels fills a la xarxa és el desconeixement dels propis pares que amb un cert afany d’exhibicionisme busquen amb la publicació de fotos obtenir quants més comentaris millor.

És responsabilitat dels pares fer-los entendre els riscos que comporta internet ajudant-los a prendre mesures per evitar problemes quan siguin més grans.

Els pares han de ser prudents, utilitzar el sentit comú i fer-se preguntes com: què dirà el nostre fill quan tingui capacitat de raonar i vegi que hem penjat a la xarxa el vídeo on va ballar davant de la família?

Jaume Feliu Casas
Co-fundador de PymeLegal. Consultor en matèria de privacitat.