Cessió de Dades de la Comunitat de propietaris

lopd-comunidadpropietarios

El gabinet jurídic de la AEPD ha publicat un informe sobre l’accés que pot tenir el propietari d’un habitatge en règim de propietat horitzontal a documents que continguin dades personals relacionades amb la comunitat de propietaris com salaris de treballadors, honoraris professionals, factures, contractes, deutes pendents, consums, comptes bancaris, etc.

Segons l’informe, la finalitat d’aquest accés a aquesta informació seria per conèixer i comprovar la correcta gestió de la comunitat de propietaris.
La comunicació d’aquest tipus de dades es podria considerar cessió a un tercer amb el que hauríem de comptar amb el consentiment del afectat, o en el seu defecte, estar emparada per una altra Llei. En aquest cas, es recorre a la Llei 49/1960 de Propietat Horitzontal que assenyala que l’administrador “haurà de custodiar a disposició dels titulars la documentació de la comunitat”. Tot i així, l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, recorda que tot i que aquesta cessió estigui emparada per una norma amb rang de Llei, aquesta haurà de complir els principis del article 4.1 de la LOPD limitant aquesta cessió a dades “adequades, pertinents i no excessives”. Es a dir, la AEPD ens dona exemples de dades que al no considerar-se rellevants per la finalitat de control de la gestió de la comunitat, la seva cessió podria ser motiu de sanció per considerar-se excessiva. Algunes d’aquestes dades podrien ser: domicilis, comptes corrents dels propietaris, afiliació sindical o dades de salut.

Per tant, en cas de petició per part d’un propietari d’accés a la documentació de la comunitat, haurà de considerar-se a cada document si l’accés a aquesta informació es proporcional a la finalitat de control de la gestió.

Pot ampliar informació a l’enllaç amb l’informe complet:
Cessió de dades de comunitat de propietaris.