Obligació Registre Salarial


El 14 d’abril ha entrat en vigor el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones, on s’estableixen un conjunt de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes quant a la retribució salarial es refereix.

Entre aquestes mesures es troben l’obligació d’elaborar un registre retributiu salarial i implementar-lo a partir del 14 d’abril d’aquest any.  Això és conseqüència de l’establert a l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors, el qual estableix l’obligació de disposar de registre salarial.

Però, què és un registre salarial?

Un registre salarial, segons l’Estatut dels Treballadors, és un registre on es recullen els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor. D’aquesta manera es pretén garantir la transparència en les retribucions i igualar la retribució pel mateix treball i amb igual valor i facilitar l’accés a la informació, independentment del número de treballadors de l’empresa.

A més, haurà d’incloure el càlcul anual de la mitjana aritmètica i la mitjana del realment rebut per cadascun dels conceptes indicats, presumint que, en cas de què la mitjana resultant sigui superior, en almenys un 25 % d’un sexe respecte al altre, existirà bretxa salarial, i, per tant, infracció sancionable.

Quines empreses han de comptar amb aquests registres?

Totes les empreses han de disposar d’aquest tipus de registres, independentment de la seva mida, a diferència del que succeeix amb el Pla d’Igualtat, que només estan obligades a tenir-lo les empreses amb més de 50 treballadors.

Què s’ha d’incloure en el registre salarial?

El registre haurà d’incloure els valors mitjans de salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials de la manera en què ho indica l’Estatut dels Treballadors, és a dir, per sexes. També hauran d’incloure les mitjanes aritmètiques i la mitjana del que realment s’ha percebut per cadascun d’aquests conceptes: grup professional, categoria, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

Hauran d’incloure’s tots els membres de la plantilla, inclosos el personal directiu i els alts càrrecs.

Qui podrà accedir al registre salarial?

No tothom podrà tenir accés a aquests registres. A les empreses amb representació legal dels treballadors, el treballador no podrà accedir directament a aquests registres, sinó que haurà de sol·licitar-ho a aquests representants dels treballadors. A les empreses en les que no existeixi aquesta representació legal dels treballadors, només es donarà accés a les dades anonimitzades respecte les diferències de percentatges i l’empresa decidirà quines proporciona i de quina forma. Cal tenir present que l’objectiu del registre no es saber qui cobra més o menys respecte un altre empleat, sinó si existeix una desigualtat de salaris entre homes i dones.

Cada quan s’ha d’actualitzar el registre?

El registre s’haurà d’actualitzar cada any, concretament, la referència és l’any natural, sense perjudici de les modificacions que l’empresa estimi oportunes en cas de produir-se una alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre.

Quan es vulgui crear o modificar el registre, en cas d’existir representació dels treballadors, se’ls haurà de consultar amb un mínim de 10 dies d’antelació.

Poden sancionar a l’empresa per no disposar de registre salarial?

Sí, el fet de no disposar de registre salarial pot ser constitutiu d’inici d’accions administratives i judicials, així com l’aplicació de sancions per discriminació, segons ho estableix l’art. 10 del RD 902/2020. Així mateix, i atenent a la gravetat dels fets (no tenir aquest registre o falsejar-lo, per exemple), haurem d’acudir al disposat a la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS), la qual estableix que:

  • Per a les infraccions que es cataloguin com a greus, la sanció oscil·larà entre els 626 i els 6.250 €.
  • Per a les infraccions que es cataloguin com a molt greus, la sanció oscil·larà entre els 6.251 i els 187.515 €.

I, com ha de ser aquest registre?

En aquests moments es desconeix el format que l’Administració vol que tingui aquest registre, tanmateix, i segons indica el diari “Cinco días”, “el Gobierno ha creat una eina que serà voluntària i gratuïta, segons han confirmat a EFE fonts del Ministerio de Trabajo. Aquesta eina, consensuada entre els Ministeris de Treball i Igualtat i els agents socials, permetrà fer “senzilla, intel·ligible i intuïtiva” l’elaboració d’aquests registres salarials”.

En conclusió, a partir del 14 d’abril tota empresa ha de disposar d’un registre de salaris, com a mesura dirigida a tancar la bretxa salarial entre homes i dones que ronda el 22 % actualment a Espanya. Quan en una empresa amb almenys 50 treballadors, la mitjana de les retribucions als treballadors d’un sexe sigui superior als de l’altre en un 25 % o més, l’empresari haurà de justificar que el motiu respon a causes objectives i no suposa una discriminació de gènere.

Si preciseu més informació al respecte, estem a la vostra disposició.

L’equip de Pymelegal.