Video vigilància i control empresarial.


Quines obligacions tinc en matèria de protecció de dades per instal.lar càmeres? Puc instal.lar un sistema de video vigilància per controlar als treballadors? Arrel de la sentència publicada avui del TEDH (Tribunal Europeu de Drets Humans) que obliga a Espanya a indemnitzar a cinc caixeres que van ser filmades robant a un supermercat perquè no se les va informar sobre les càmeres ocultes, hem cregut convenient fer un post amb informació pràctica relativa al tractament d’imatges mitjançant càmeres de vídeo vigilància amb un apartat específic en referència a la instal·lació de càmeres pel control empresarial.

1. Legitimació / finalitat: La instal·lació de càmeres haurà de tenir una finalitat lícita. L’objectiu és preservar la seguretat de les persones i béns, així com les instal·lacions.
En el cas de comunitats de propietaris, per a la instal·lació de càmeres en zones comunes serà necessari l’acord de la junta de propietaris.

2. Fitxer / registre d’activitats: sempre que es gravin imatges de persones, i prèviament a la seva captació, es procedirà a la inscripció del corresponent fitxer al Registre General de Protecció de Dades de l’AEPD (obligatori fins al 25 de maig de 2018). A partir d’aquesta data, es procedirà a incloure aquest tractament al registre d’activitats corresponent.

3. Deure informació: S’instal·laran en els diferents accessos a la zona vídeo vigilada i, en un lloc visible, un o diversos cartells que informin que s’accedeix a una zona vídeo vigilada. El cartell indicarà de forma clara la identitat del responsable de la instal·lació i on dirigir-se per exercir els drets que preveu la normativa.

4. Vídeo vigilància treballadors: Si es pretén que les imatges puguin ser utilitzades per al control dels treballadors existeixen requisits addicionals que s’han de complir com:

4.1.Legitimació: L’Estatut dels Treballadors faculta a l’empresari per adoptar les mesures que estimi més oportunes per verificar el compliment per part del treballador de les seves obligacions i deures laborals, que hauran tenir la consideració adequada a la dignitat humana i tenir en compte la capacitat real dels treballadors amb discapacitat. 
Els sistemes de vídeo vigilància per a control empresarial només s’adoptaran quan existeixi una relació de proporcionalitat entre la finalitat perseguida i la manera en què es tractin les imatges i sempre que no existeixi una altra mesura més idònia.
Es tindrà en compte el dret a la intimitat i a la pròpia imatge dels treballadors.

4.2.Deure d’informació: A més dels cartells informatius mencionats s’haurà d’informar personalment als treballadors i a la representació sindical per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció de la informació. Mai s’efectuarà a direccions particulars dels treballadors ni a través dels seus mòbils privats.

4.3.Ubicació: Les càmeres nomes captaran imatges dels espais indispensables pel control laboral. En cap cas s’ubicaran a zones de vestuaris, banys i espais de descans del personal. No es registraran converses privades.

5. Instal·lació: Les càmeres només podran captar imatges en zones propietat de l’empresa per garantir la seguretat. No podran captar-se imatges de la via publica a excepció d’una franja mínima dels accessos a l’empresa o a l’immoble (comunitat propietaris). Tampoc podran captar-se imatges de terrenys o habitatges adjacents o de qualsevol altre espai aliè. Si s’utilitzen càmeres orientables i/o amb zoom, serà necessària la instal·lació de mascares de privacitat per evitar captar imatges de la via publica, terrenys o habitatges de tercers.

6. Monitors i visualització d’imatges: L’accés a les imatges estarà restringit a personal autoritzat. Si l’accés es realitza amb connexió a internet, es restringirà amb un codi d’usuari i una contrasenya o algun altre mètode d’autenticació.
En el cas de comunitats de propietaris, no es permetrà l’accés dels veïns a les càmeres mitjançant canals de televisió comunitaris.

7. Sistema d’enregistrament: El sistema d’enregistrament es situarà en un lloc vigilat o d’accés restringit. A les imatges gravades només tindrà accés el personal autoritzat. Les imatges es conservaran durant un termini màxim d’un mes des de la seva captació.
Les imatges que s’utilitzin per denunciar delictes o infraccions s’acompanyaran a la denúncia i serà possible la seva conservació per ser lliurades a les Forces i Cossos de Seguretat o als Jutjats i Tribunals que ho requereixin.

8. Dret d’accés a les imatges: per poder exercir el dret corresponent es sol·licitarà una fotografia recent i DNI de l’interessat, així com el detall de la data i hora a la qual es refereix el dret d’accés. No es facilitarà a l’interessat accés directe a les imatges que també puguin mostrar imatges de tercers.

Aquestes obligacions son específiques de protecció de dades. Poden existir altres normes que imposin requisits addicionals a la instal.lació de sistemes de video vigilància