Traspàs d’un negoci, què passa amb les dades?

traspaso-negocio-y-lopd

Sovint alguns clients ens pregunten com han de procedir quan un negoci canvia de titularitat en el que fa referència a les dades personals de clients.

L’anomenat “fons de comerç” són les bases de dades de clients de tota empresa i són una part valorable quan es produeixen operacions de compra-venda o traspassos de negocis.

Aquest fet, preocupa a l’empresari per dur a terme una correcta “cessió” d’aquestes bases de dades a nivell de LOPD sense incórrer en il·legalitats i podent seguir amb l’activitat corresponent.

Davant aquesta situació, ens cal referir-nos a l’article 19 del Reglament LOPD que diu:

En els supòsits en que es produeixi una modificació del responsable del fitxer com a conseqüència d’una operació de fusió, escissió, cessió global d’actius i passius, aportació o transmissió de negoci o branca d’activitat empresarial, o qualsevol operació de reestructuració societària d’anàloga naturalesa, contemplada per la normativa mercantil, no es produirà cessió de dades, sense prejudici del compliment pel responsable del que es disposa en l’ article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre

És a dir, si es manté la continuïtat de l’activitat no serà necessari un consentiment previ dels clients, com si d’una cessió es tractes, encara que sí tindrem l’obligació d’informar-los respecte el canvi en la titularitat del fitxer.

Per tant, el nou titular o l’anterior (segons es pacti) caldrà que informi al igual que ho faran amb els proveïdors, als diferents clients de la nova raó social i adreça si es el cas; de que les dades formaran part d’un fitxer i dels drets ARCO corresponents.

És important tenir en compte realitzar la modificació adequada en l’anterior fitxer notificat a l’Agència de Protecció de Dades per a reflectir la nova operació o donar de baixa l’anterior i procedir a una nova alta.