Sóc autònom, he de complir amb la LOPD?


Com m’afecta?
Però si sóc autònom també he de complir amb la Protecció de Dades? La resposta en la majoria de casos és clara, SI. Només hi ha algunes excepcions molt concretes que detallem a continuació.

És important recordar que la LOPD té l’objectiu de protegir les dades personals de les persones físiques, no jurídiques, pel que en el cas dels autònoms ens podem trobar davant d’un d’aquests escenaris:

Autònom administrador d’una societat: en aquest cas, l’autònom com a persona física no haurà de complir amb la LOPD, però si que ho haurà de fer la societat que administri en el moment en que gestioni dades personals de clients, proveïdors i/o treballadors.

Autònom amb activitat empresarial i personal a càrrec: haurà de complir amb les prescripcions derivades de la LOPD al tractar dades dels seus treballadors, a més de les que pugui tractar dels seus clients/proveïdors per portar a terme la seva activitat.

Autònom amb activitat empresarial sense personal a càrrec: en aquest cas s’hauran d’analitzar les dades tractades en l’activitat en qüestió (clients, proveïdors, etc.) per determinar si constitueixen com a tal un fitxer (tipologia de dades tractades). En aquest escenari, en algun cas concret, podria no estar afectat per la LOPD, però en el moment en que un dels seus clients o proveïdors, per exemple, sigui una persona física, ja tindrà l’obligació de complir amb la normativa.

Què he de fer per complir amb la LOPD? A grans trets, i sense entrar al detalls de casos concrets, els tràmits que haurem de portar a terme per complir amb la LOPD seran:

1) Registrar els corresponents fitxers a l’Agència de Protecció de Dades.
2) Disposar d’un document de seguretat, annexes i protocols.
3) Incloure avisos legals d’informació i consentiment (factures, albarans, mail, web).
4) Tenir firmats els acords corresponents amb encarregats de tractament.
5) Disposar de compromisos de confidencialitat pels treballadors.
6) Implementar les mesures tècniques i organitzatives que estableix el Reglament.

Perquè m’interessa complir amb la LOPD si sóc autònom?
Podríem destacar tres motius pels que l’autònom ha de complir amb la Llei de Protecció de Dades, apart de perquè és una normativa d’obligat compliment des de fa anys:

a) Per assegurar la confiança del client. Si el client sap que complim amb la LOPD tindrà més garanties de que farem un bon us de les seves dades i en conseqüència, fidelitzarem.
b) Per garantir que gestionem correctament les dades que tractem en la nostra activitat i apliquem les normes que estableix la Llei.
c) Per evitar possibles denúncies de tercers que puguin comportar inspeccions i elevades sancions.

Contracti ara la LOPD per autònoms online amb PymeLegal i si ho necessita, truqui’ns perquè l’ajudem durant el procés de registre i per contestar els formularis.
Contractar LOPD per Autònoms