Noves clàusules contractuals tipus de la CE relatives a la Transferència Internacional de Dades


Les clàusules contractuals tipus que regulen les transferències internacionals de dades han sofert canvis. El passat divendres 4 de juny, la Comissió Europea va publicar unes noves clàusules contractuals tipus a través de la Decisió d’execució (UE) 2021/914 que passem a comentar.

Què són les transferències internacionals de dades?

Una transferència internacional de dades és un flux de dades personals des de territori espanyol (o país membre de la Unió Europea més Liechtenstein, Islàndia i Noruega) a destinataris fora de l’Espai Econòmic Europeu. Hi ha països destinataris de les dades que disposen d’un nivell adequat per la Comissió Europea. Els que no disposen d’aquesta adequació, poden acudir a una de les garanties acceptades: les clàusules tipus adoptades per la Comissió per a regular la transferència internacional de dades.

Què són les clàusules contractuals tipus?

Les clàusules contractuals tipus (CCT) són un dels mètodes que ofereix garantia per a realitzar la transferència internacional de dades perquè són clàusules estandarditzades i aprovades per la Comissió Europea.

Quines novetats aporten les noves clàusules tipus de la Comissió?

Aquestes noves clàusules:

 • Adopten els criteris assenyalats pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la sentència del cas Schrems II.
 • S’han adaptat a l’RGPD basant-se en els principis relatius al tractament de les dades: limitació del tractament, transparència, exactitud, minimització i responsabilitat proactiva (accountability). També tenen en compte la possible existència de subencarregats del tractament, així com els períodes de conservació establerts.
 • Regulen distints tipus de transferències internacionals de dades, com:
  • Les transferències de dades entre responsables del tractament.
  • Les transferències de dades de responsable a encarregat del tractament.
  • Les transferències de dades entre encarregats del tractament.
  • Les transferències de dades de l’encarregat al responsable del tractament.
 • Obliguen a què s’incorpori com a annex al contracte, les mesures que les parts vagin a fer servir per a garantir el nivell de seguretat que es requereix per a dur a terme aquestes transferències.
 • A l’annex de mesures tècniques i organitzatives, es detallen exemples que es poden incorporar al contracte.

Des de quan haig d’aplicar aquestes clàusules?

La Decisió d’Execució (UE) 2021/914 de la Comissió, de 4 de juny de 2021, relativa a les clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals a tercers països de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Amb l’aprovació de les noves clàusules contractuals tipus, es deroguen, a partir del 27 de setembre de 2021, les clàusules contractuals anteriors de les Decisions de la Comissió Europea 2001/497/CE, 2004/915/CE i 2010/87/UE. Per adaptar els contractes que usen les clàusules contractuals tipus anteriors, la Comissió ha establert un període de 15 mesos. És a dir, seran vàlides fins el 27 de setembre de 2022 sempre que les operacions de tractament que siguin objecte del contracte romanguin inalterades i que les clàusules contractuals tipus garanteixin que la transferència de dades personals estigui subjecta a garanties adequades.

Ens posarem en contacte amb tots els clients que tenen contractat el manteniment i que els afecta per donar-los les instruccions corresponents. Qualsevol dubte, estem a la vostra disposició.

L’equip de PymeLegal.