Drets digitals: internet i menors


Volem aprofitar aquesta i la propera setmana, per comentar i donar importància en el butlletí  setmanal a la regulació en concret de les Garanties dels Drets Digitals per part de la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Aquests drets digitals, recollits en el Títol X: Garantia dels drets digitals de la LOPDGDD, els dividirem en:

  • El Dret a Internet
  • Menors, educació i Internet
  • El Dret Digital en l’àmbit laboral 
  • Dret a l’oblit i rectificació a Internet

En aquest butlletí tractarem els dos primers punts: El Dret a Internet i Menors, educació i Internet. 

El Dret a Internet

La regulació dels Drets digitals a la LOPDGDD radica en el contingut de l’article 18.4 de la Constitució Espanyola, en el que es fa menció a l’ús d’Internet amb garanties sobre l’honor i la intimitat personal i familiar. L’Internet tal i com la LOPDGDD recull en el seu preàmbul “s’ha convertit en una realitat omnipresent tant en la nostra vida personal com col·lectiva”. 
 Què vol dir internet?
El nom d’Internet, d’acord amb la definició obtinguda de la RAE, significa “Xarxa informàtica mundial, descentralitzada, formada per la connexió directa entre computadores mitjançant un protocol especial de comunicació”. L’origen prové de les paraules en anglès Interconnected Networks, que significa “xarxes interconnectades”. Així doncs, Internet és la unió de totes les xarxes i dispositius que estan distribuïts per tot el món, una xarxa global. 

Al ser una xarxa global les garanties d’accés i seguretat deuen ser iguals per a tots, per tant la LOPDGDD recull en el seu article 81 el Dret d’accés universal a Internet, en el que es dona cabuda a la no discriminació d’accés per raó de la condició de l’usuari, a la igualtat de gènere en aquest aspecte envers l’àmbit laboral, a la superació de la bretxa generacional impartint formacions i realitzant accions per a l’accés a les persones grans, tracte específic per l’accés a Internet en els entorns rurals i per a les persones amb necessitats especials. 

Aquestes garanties aniran acompanyades d’una seguretat digital aplicada a les comunicacions que transmetin i rebin els usuaris a través d’Internet, i una seguretat en relació als proveïdors de serveis d’Internet que consisteix en informar als usuaris dels seus drets.

Aquesta nova regulació dels drets de l’Era digital pretén, a més a més, garantir els drets i llibertats consagrats en la Constitució i Tractats i Convenis Internacionals dels que Espanya formi part. Això genera una implicació constitucional ja que tant els drets constitucionals com els recollits en tractats o convenis internacionals seran completament aplicables a Internet. I a més a més també seran aplicables per part dels prestadors de serveis de la societat de la informació i proveïdors de serveis d’Internet. 

Amb tot això, podem dir que la regulació dels drets a Internet recull la igualtat dels usuaris d’Internet, la seguretat en les comunicacions, un canvi en l’educació digital i la no discriminació,  donat que tots tenim dret a accedir a Internet. 

Menors, educació i Internet

Tal i com anunciàvem en el primer punt, existeix una bretxa generacional, que ha de subsanar-se en part amb la formació de les persones grans. Aquests no són els únics que la LOPDGDD estableix formació, sinó que per a què les Garanties descrites siguin portades a bon port, hem de reforçar el sistema educatiu fent que es garanteixi la plena inserció dels alumnes en la era i mitjans digitals, d’una forma segura i respectuosa amb els drets fonamentals, amb la intimitat personal i familiar, amb els valors constitucionals i amb la protecció de dades. Amb això es pretén aconseguir un ús dels mitjans digitals sense riscos derivats de la inadequada utilització de les TIC. 
Per aconseguir-ho, en primer lloc, es modificarà la formació de la següent manera:

  • Les Administracions educatives inclouran assignatures de lliure configuració, en matèria de competència digital. 
  • Es formarà al professorat per poder transmetre aquesta educació, valors i drets comentats.
  • S’inclouran als estudis universitaris relacionats amb el desenvolupament professional en la formació d’alumnes, canvis en els plans de formació, incloent formació relacionada amb l’ús, garantia dels drets fonamentals a Internet i seguretat dels medis digitals. 
  • S’inclouran materials relacionats amb la protecció de dades i garanties de drets digitals en els temaris de proves d’accés a cossos superiors i als que realitzin funcions que impliquin accés a dades. 

En segon lloc, la LOPDGDD recull en l’article 84 la protecció dels menors a Internet, que suposa dues obligacions: a) per als pares, mares, tutors, o representants legals que procurin un ús per part dels menors “equilibrat i responsable”, amb la finalitat de preservar la seva intimitat i dignitat i drets fonamentals; i b) pel Ministeri Fiscal, aplicant mesures cautelars d’acord a la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, quan es produeixi la intromissió il·legítima dels drets fonamentals per ús o difusió d’imatges o informació personal dels menors en les Xarxes Socials o serveis de la societat de la informació equivalents. 
 Per últim, es demana als centres educatius que parin atenció amb la publicació o difusió de les dades personals de menors en serveis de la societat de la informació per protegir en especial la protecció de dades personals, l’interès superior del menor i els seus drets fonamentals. Per això, es demana que els centres sol·licitin el consentiment del  menor si és major de 14 anys, o dels seus pares, tutors, o representants legals, d’acord amb l’article 7 de la LOPDGDD.