Donar referències d’un ex-empleat vulnera la LOPD.


Donar referències d’un ex-empleat, tot i que sigui una pràctica habitual i socialment acceptada, pot convertir-se en potencialment perillosa.

Tot i que abans es permetia, a dia d’avui atendre el requeriment d’una altra empresa que ens demana informació sobre un ex-empleat nostre, amb independència que aquestes referències vagin a ser negatives o favorables per a aquest, pot suposar la comissió de més d’una infracció de la LOPD.

De fet, en lliurar aquesta informació estem realitzant una cessió de dades del treballador (art. 11 de la LOPD) per a la qual necessitem el seu previ consentiment. Això és així perquè aquesta cessió de dades no és en absolut necessària per al manteniment o compliment de la relació laboral que manteníem amb el treballador, que ja ha finalitzat. Per tant, a partir del moment en què finalitza la relació laboral amb un treballador, tot el que vulguem fer amb les seves dades personals, llevat que estigui emparat per una llei, haurà de comptar amb el seu consentiment previ.

Els riscos concrets són els següents:

(i) D’entrada, tal com hem apuntat, estaríem cometent una cessió il·lícita de dades, tipificada com a molt greu a l’article 44.4.b) de la LOPD; 
(Ii) L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) també podria qualificar aquesta acció com un tractament de dades realitzat sense el consentiment de l’afectat, tipificat com a greu en l’article 44.3.d) de la LOPD; 
(Iii) Finalment, qualsevol de les infraccions anteriors portaria aparellada una vulneració del deure de secret que estableix l’article 10 de la LOPD, tipificat com a lleu en l’article 44.2.e) de la LOPD.

Cal tindre en compte que davant de situacions similars, l’AEPD ha aplicat l’article 4.4 del Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la potestat sancionadora, segons el qual “en defecte de regulació específica establerta en la norma corresponent, quan de la comissió d’una infracció derivi necessàriament la comissió d’una altra o d’altres, caldrà imposar únicament la sanció corresponent a la infracció més greu comesa”.

Per tant, si volem donar referències dels nostres ex-empleats serà necessari articular un mecanisme que permeti a l’empresa demostrar en cas de necessitat, que el seu ex-empleat prèviament li ha autoritzat per poder facilitar informació personal seva a una tercera empresa, amb la finalitat concreta de donar referències en el marc d’un procés de selecció de personal. Ho hauríem de regular, per exemple, en els impresos que signen els treballadors.