Canvis normatius per als e-commerce


Sabies que han canviat algunes normes del joc sobre comerç electrònic?

Si tens una botiga online, això t’interessa!

El Reial Decret-Llei 7/2021 de transposició de directives de la Unió Europea, suposa un canvi normatiu important a l‘afectar a diverses matèries, com són la defensa dels drets dels consumidors, les societats de capital, les telecomunicacions, la defensa de la competència, els mercats de capital, la prevenció de blanqueig de capitals, el desplaçament de treballadors a la prestació de serveis transnacionals, normes tributàries i prevenció, i reparació de danys mediambientals. Aquest Reial Decret-Llei ha entrat en vigor l’1 de gener d’aquest 2022.

A les següents línies ens centrarem en les novetats que considerem que poden ser de més interès per als nostres lectors, com són els drets dels consumidors i usuaris i la prevenció del blanqueig de capitals.

Dret dels consumidors:

1. Els contractes de subministrament de continguts i serveis digitals

Fins aquest moment únicament es trobaven subjectes a l’aplicació del text refós de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (TRLGDCU), aquells contractes on el consumidor havia de pagar un preu pel bé o servei. Actualment per adaptar-se a la nova realitat, s’han introduït també aquells contractes en els que l’usuari no paga un preu econòmic, sinó que, cedeix les seves dades a l’empresari.

L’RDL 7/2021 introdueix per aquest tipus de contractes les següents obligacions:

 • Complir amb uns requisits mínims de qualitat. Per a comprovar si els compleix o no es podrà comparar amb altres serveis digitals semblants.
 • L’empresari haurà de facilitar al consumidor les últimes actualitzacions. En cas de què l’usuari decideixi no usar-les, l’empresari no serà responsable dels perjudicis que pugui arribar a patir.
 • Quant als temps d’entrega, s’haurà d’entregar sense demora, excepte pacte de les parts en contrari. En cas d’incompliment amb un termini acordat es podrà resoldre el contracte, en cas de no tenir el venciment prèviament pactat, primer s’haurà de reclamar el bé i, a continuació, si no es rep en un termini raonable o pactat per les parts des de la reclamació, es podrà procedir a la resolució del contracte.
2. Terminis i procediments de la garantia comercial
 • Responsabilitat de l’empresari per falta de conformitat: aquesta serà per als béns de primera mà de 3 anys des de l’entrega. En el cas dels béns de segona mà no podrà ser inferior a un any.
 • Per als béns no digitals es presumirà que les faltes al·legades pels consumidors ja existien en el moment de l’entrega del bé fins al termini de dos anys, i per als béns i serveis digitals dins de l’any des de què van ser subministrats. Per al supòsit de subministrament continu de continguts o serveis digitals durant tota la vigència del contracte.

Així doncs, amb l’entrada en vigor del nou RDL 7/2021, desapareix el termini de sis mesos de l’usuari per a notificar la falta de conformitat una vegada aquesta aparegui.

 • En referència al servei tècnic, l’empresari està obligat a garantir-ne un d’adequat, així com el recanvi durant un mínim de 10 anys una vegada es deixi de fabricar el bé. En cas de què l’usuari deixi un bé a l’empresari per a reparar-lo el termini de recuperació és de 5 anys.
3. Novetats Reial Decret-Llei 24/2021, de 2 de novembre

Aquest RD-Llei, que entrarà en vigor a partir del 28 de maig de 2022, també és important perquè transposa les directives de la Unió Europea en matèries de bons garantits, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d’autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de radio i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments de persones consumidores, entre altres, adapta la informació pre contractual en el comerç electrònic, la modificació de sancions i la consideració de consumidors vulnerables.

 • Informació que s’ha de facilitar a l’usuari prèvia al contracte: per un costat, incrementa la informació pre contractual a facilitar al consumidor prèvia a la venta online, recaient en els prestadors de serveis la prova d’accés a aquesta informació.
 • Repartiment d’obligacions: els tercers que ofereixen béns, serveis o continguts digitals i els prestadors de serveis de mercat en línia tenen les mateixes obligacions.
 • S’amplia a trenta dies naturals el termini de desistiment per als contractes celebrats amb ocasió d’una visita no sol·licitada al domicili del consumidor.
 • S’afegeixen noves infraccions, entre altres: la falta d’informació pre contractual, la discriminació de persones vulnerables o l’obstrucció a l’exercici del dret de desistiment.
 • Graduació de les sancions: les infraccions passaran a qualificar-se i graduar-se en lleus o greus, i aquestes últimes podran adquirir la condició de greu o molt greu depenent dels fets ocorreguts.
 • Modificació de les sancions: per a les infraccions lleu, entre 150 i 10.000 €, per a les greus, entre 10.001 i 100.000 € i les molt greus, xifres d’entre 100.001 i 1.000.000 €, podent-se sobrepassar aquestes quantitats fins a assolir entre dues i vuit vegades el benefici il·lícit obtingut.

Prevenció del blanqueig de capitals:

Entre les novetats introduïdes ens trobem, entre altres, amb l’ampliació dels subjectes obligats, incloent-se dos nous subjectes, els de serveis de canvi de moneda virtual per moneda de curs legal i els proveïdors de serveis de custodia de moneder electrònic.

Hem de destacar la introducció de l’article 32 bis, referent al compliment de la diligència deguda en relació amb la protecció de dades. Aquest ens indica que les dades obtingudes no podran ser utilitzades per a finalitats distintes de la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, menys en el cas en què comptem amb el consentiment de l’interessat. Indica també que abans d’establir la relació, hauran de notificar als usuaris amb la informació que s’indica en els articles 13 i 14 de l’RGPD i en l’11 de l’LOPDGDD. Finalment, s’imposa als subjectes obligats el deure de realitzar una avaluació d’impacte, amb la intenció d’adoptar mesures tècniques i organitzatives que permetin garantir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades.

En conclusió:

Aquestes normes afectaran a moltes matèries, sobretot per les incorporacions de novetats per a les vostres tendes online; aquestes són les que hem considerat que us podrien interessar més, tot i així, si requeriu més informació sobre la matèria, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Estarem encantats d’ajudar-vos!

L’Equip de Pymelegal