Tipologia de marques


Aquesta setmana us parlarem dels tipus de marques que es poden registrar davant els Organismes Oficials de registre de marques, ja que és fonamental distingir tant els tipus que hi ha com la classificació de la qual són objecte, en nom a ajudar a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) a entendre què es vol registrar i facilitar les recerques a l’OEPM i usuaris.

Un dels primers punts que tindrem en compte a l’hora de registrar una marca és la verificació de què aquesta s’emmarca dins del concepte que estableix l’article 4 de la  Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques (LM) on es diu que podran constituir marques tots els signes, especialment les paraules, inclosos els noms de persones, els dibuixos, les lletres, les xifres, els colors, la forma del producte o del seu embalatge o, els sons, a condició de què tals signes siguin apropiats per a: a) distingir els productes o els serveis d’una empresa dels d’altres empreses i b) ser representats en el Registre de Marques de tal manera que permetin a les autoritats competents i al públic en general determinar l’objecte clar i precís de la protecció atorgada al seu titular.

Un cop comprovat que s’emmarca dins del concepte de marca, haurem d’assegurar-nos de què no pateix ninguna prohibició, ni absoluta (indicades en l’art. 5 LM) o relativa (relacionades en els arts. 6 al 10 LM).

Vist que la marca no és objecte de cap prohibició, el següent pas per al procediment de registre és la descripció que la dotarà de distintivitat davant les altres empreses, tenint en compte que un cop realitzada aquesta descripció, no es podrà modificar posteriorment. S’ha de tenir present que el sol.licitant podrà, en tot moment, retirar la seva sol.licitud de marca o limitar la llista dels productes o serveis que aquella contingui i que la petició de marca sols pot ser modificada, a instància del sol.licitant, per a rectificar el seu nom i direcció, corregir faltes d’expressió o de transcripció o errors manifestos i sempre que tal rectificació no afecti substancialment a la marca ni la ampliï o, canviï la llista de productes o serveis. També podran eliminar-se del distintiu aquells elements que no alterin de manera significativa el caràcter singular de la marca en la forma en què va ser sol.licitada (art. 23 LM).

Quant al que comentàvem sobre la importància de distingir els tipus de marques, existeixen diverses classificacions segons el paràmetre que se segueixi en cada cas. Cal destacar:

A) Segons si existeix una finalitat específica associada a la general de diferenciar productes i serveis:

– De productes i serveis: individualitzen productes i serveis respectivament. També es coneixen com a marques individuals.
– Col.lectives: aquelles que serveixen per a distingir en el mercat els productes o serveis dels membres d’una associació de fabricants, comerciants o prestadors de serveis. El titular d’aquesta marca és l’anomenada associació.
– De garantia: aquelles que certifiquen les característiques comunes dels productes i serveis elaborats o distribuïts per persones degudament autoritzades i controlades pel titular de la marca.

B) Segons el format del signe que es protegeix:

– Marca denominativa: formada exclusivament per lletres (minúscules o majúscules), paraules (en minúscules o majúscules), xifres o caràcters tipogràfics estàndards, sense característiques gràfiques, de disposició ni color.
– Marca figurativa: aquella formada per paraules, lletres o números amb caràcters o disposició no estàndard amb o sense elements gràfics o de color o que estigui exclusivament formada por elements gràfics.

  • combinacions d’elements verbals i figuratius o altres elements gràfics,
  • elements verbals en fonts no estàndard,
  • elements verbals en color,
  • elements verbals en més d’una línia,
  • lletres en un alfabet no pertanyent a una de les llengües oficials de la UE,
  • signes que no poden reproduir-se amb un teclat,
  • qualsevol combinació dels elements citats.

Es representa a través d’una reproducció del signe, junt amb tots els seus elements i en el seu cas, els colors.

– Marca tridimensional: és la marca composada en una forma tridimensional.
– Marca de posició: consisteix en la manera específica en què la marca es col.loca o figura en el producte.
– Marca de patró: consisteix en un conjunt d’elements que es repeteixen periòdicament.
– Marca de color: és una marca constituïda exclusivament per un únic color sense contorns o per una combinació de colors sense contorns. El que es protegeix és el to del color i, en el cas de què sigui més d’un color, la forma sistemàtica en la que estan disposats.
– Marques sonores: és una marca formada per un so o una combinació de sons (les marques que barregen so i moviment no seran marques sonores per se, seran marques multimèdia).
– Marca de moviment: és la marca composta d’un moviment o un canvi en la posició dels elements de la marca. Les marques que combinen moviment amb sons no tenen la consideració de marques de moviment i han de sol.licitar-se com a marques multimèdia.
– Marca multimèdia: és una marca que combina la imatge i el so. Es representa per mitjà d’un arxiu audiovisual i es presenta mitjançant vía electrònica.
 Marca holograma: marca que es composa d’elements hologràfics. S’ha de representar a través d’un arxiu de vídeo, reproducció gràfica o fotogràfica.

– Altres tipologies de marques com marques de traçat, marques olfactives o marques tàctils, són altres tipus de marques que no encaixen en els tipus esmentats.

Per al registre d’una marca s’haurà de tenir present que la concessió d’un dret de propietat industrial està supeditat a què la sol.licitud compleixi els requisits legalment establerts, per la qual cosa, en cap cas és possible assegurar a priori la concessió d’un dret de propietat industrial.

Si vol ampliar informació, sol.licitar un pressupost o demanar-nos una avaluació prèvia per a valorar l’èxit d’un registre, estem a la seva disposició.

El equipo de PymeLegal.