Canal de Denúncies i procediment per informar


A la notícia anterior et parlàvem de la nova Llei 2/2023 Whistleblowing i la relació que té amb el RGPD. Avui volem donar-te més informació per complir amb aquesta Llei i saber com ha de ser el Canal de Denúncies de la teva entitat.

A més, també t’explicarem com has de procedir per informar i denunciar les infraccions normatives i actes de corrupció.

Com han de ser els canals de denúncia?

La llei estableix que les denúncies han de ser canalitzades a través de canals segurs i confidencials, com les “bústies ètiques”, per garantir la protecció de la identitat del denunciant.

Hi ha dos tipus de canals de denúncia:

  • Canal propi de l’empresa: les empreses i organismes públics hauran de comptar amb un sistema intern d’informació que permeti la recepció i gestió de les denúncies d’infraccions normatives i actes de corrupció. Aquest sistema intern d’informació ha de ser confidencial i garantir la protecció de la identitat dels denunciants, i permetre el tractament ràpid i eficaç de les denúncies rebudes. Aquest sistema intern ha de permetre la identificació i el seguiment de les denúncies rebudes, així com la realització d’investigacions i accions de seguiment en relació amb les denúncies.

A la vegada, les empreses i organismes públics han d’informar els treballadors i al públic en general sobre l’existència d’aquests canals i la protecció que s’ofereix als denunciants.

  • Canal Extern: L’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (A.A.I.) és l’organisme públic encarregat de supervisar i garantir el compliment de la Llei 2/2023. Entre les seves funcions es troba la d’establir i mantenir un canal extern d’informació per la recepció de les denúncies d’infraccions normatives i actes de corrupció.

Aquest canal extern d’informació és una eina a disposició del públic en general, que permet la recepció d’aquestes denúncies per part de qualsevol persona informant. La A.A.I. garanteix la confidencialitat i la protecció de la identitat dels denunciants, així com la diligència i eficàcia en el tractament de les denúncies rebudes. La A.A.I. està dissenyat de manera que permet la identificació i el seguiment de les denúncies rebudes, així com la realització d’investigacions i accions de seguiment en relació amb les denúncies. A més, l’A.A.I. informa els denunciants sobre l’estat de les investigacions i garanteix la seva protecció contra possibles represàlies. La seva actuació està presidida pels principis d’independència i autonomia en la recepció i tractament de la informació sobre les infraccions. Aquest canal de comunicació extern ha d’impedir l’accés a ella pel personal no autoritzat.

Com és el procediment per informar sobre una infracció o acte de corrupció?

L’informant pot escollir la llera a seguir, intern o extern, segons les circumstàncies i els riscos de represàlies, que consideri preferible. El Sistema intern d’informació hauria d’utilitzar-se de manera preferent per canalitzar la informació, perquè una actuació diligent i eficaç al si de la mateixa organització podria paralitzar les conseqüències perjudicials de les actuacions investigades. Encara que si ho prefereix, pot anar directament al canal extern de denúncia.

Després de l’enviament de la denúncia que, com diem, pot portar-se a terme de forma anònima o amb reserva de la identitat de l’informant, i de la seva forma, escrita o verbal, s’inicia el tràmit d’admissió en el qual després d’un anàlisi preliminar de la denúncia, es decideix:

  • Si s’admet a tràmit.
  • Si s’inadmet, si concorre alguna de les causes tassades previstes.
  • Si es comunica al Ministeri Fiscal si la conducta pogués ser constitutiva de delicte.
  • Si es remet a una altra Autoritat o Organisme que pogués resultar competent per la tramitació de la comunicació.

En el cas que la comunicació sigui admesa a tràmit, comença la fase instructora, que culminarà mitjançant l’emissió d’un informe per l’ A.A.I. (Autoritat Independent de Protecció de l’Informant). Emès l’informe, l’A.A.I. podrà:

  1. Acordar l’arxiu de l’expedient.
  2. Iniciar el procediment sancionador, sense perjudici de posar els fets en coneixement del Ministeri Fiscal si, malgrat no apreciar inicialment indicis de que els fets poguessin revestir el caràcter de delicte, així resultés del curs de la instrucció, o de la Fiscalia Europea quan resultin afectats els interessos financers de la Unió Europea, si escau, o la remissió de la informació a una altra autoritat u organisme competent, si així procedeix.

En línia amb la Directiva 2019/1937, s’ha considerat adequat que el termini per la realització de les investigacions i per donar resposta a l’informant no es dilati més de l’estrictament necessari, raó per la qual el termini per finalitzar aquesta fase d’instrucció no pot ser superior a tres mesos.

Finalment, cal destacar que la resolució que adopti la A.A.I., no serà objecte de cap recurs, ni administratiu ni jurisdiccional, sense perjudici de la possible impugnació de la resolució que posi fi al procediment sancionador que es pogués incoar arran de les investigacions realitzades.

Ha de tenir-se en compte que l’informant, pel fet de comunicar l’existència d’una infracció penal o administrativa, no té la condició d’interessat sinó de col·laborador amb l’Administració. De manera que les investigacions que porten a terme tant en el marc del Sistema intern d’informació del sector públic com en el marc del procediment que desenvolupa l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, A.A.I., s’inicia sempre d’ofici i de conformitat amb el procediment establert en la LPAC.

Des de PymeLegal treballem amb una eina per gestionar i tramitar les denúncies que garanteix la seguretat i el processament adequat. Si la teva empresa necessita aquesta solució, contacta amb nosaltres i t’ajudarem a implementar-lo i complir amb la nova Llei Whistleblowing.

L’equip de PymeLegal.