Comunicacions comercials via electrònica.


Si a l’anterior entrada parlàvem sobre l’adquisició de bases de dades de clients potencials, avui analitzarem concretament les comunicacions comercials per via electrònica.

El seu règim jurídic es troba en els articles 19 a 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) amb les modificacions  introduïdes per la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGT).

La LSSICE considera que és un ‘servei de la societat de la informació’ l’enviament de comunicacions comercials, entenent-se per ‘comunicació comercial’ tota forma de comunicació dirigida a la promoció, directa o indirecta, de la imatge o dels béns o serveis d’una empresa, organització o persona que realitzi una activitat comercial, industrial, artesanal o professional.

L’article 21.1 de la LSSICE prohibeix l’enviament de comunicacions comercials publicitàries o promocionals per correu electrònic (o altra mitjà de comunicació electrònica equivalent), que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels seus destinataris. Es a dir, es requereix el consentiment previ i exprés de l’afectat.

Aquest consentiment, a més a més de previ, específic i inequívoc, haurà de ser informat, tal i com estableix l’art.3 de la LOPD. Aquesta informació haurà de ser plena i exacta en referència al tipus de tractament i la seva finalitat, amb advertència sobre el dret a denegar o retirar el consentiment.

No obstant això, no es necessària aquesta autorització o sol·licitud del destinatari sempre que es donin totes les circumstàncies següents:

– Que existeixi una relació contractual prèvia.
– Que s’haguessin obtingut de forma lícita les dades del destinatari.
– Que es facin servir aquestes dades per l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
– Que s’ofereixi al destinatari la possibilitat d’oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals mitjançant un procediment senzill i gratuït, tant en el moment de recollida de les dades com en cadascuna de les comunicacions que se li dirigeixi.

De fet, quan les comunicacions es remetin per correu electrònic s’exigeix expressament la inclusió d’una adreça de correu electrònic on poder exercir aquest dret.

Al següent post parlarem del règim sancionador per infraccions en relació a les comunicacions comercials eletròniques.