Tens una creació literària, obra o programari i vols protegir-ho?

Totes les obres originals literàries, artístiques, científiques i fins i tot el desenvolupament de software, expressades a qualsevol suport, tangible o intangible, es protegeixen mitjançant els drets d’autor o drets de propietat intel·lectual. A través d’aquests drets pots reclamar la teva autoria i autoritzar o prohibir-ne qualsevol ús per part de tercers.

Registro de una obra

Quins beneficis t'aporta registrar la teva obra?

Registrar la teva obra és una prova que tu ets l'autor ja que es presumeix, excepte prova en contrari, que els drets inscrits existeixen i et pertanyen com a titular, així com els drets d'explotació que et reserves o cedeixes a favor de tercers.

Comptar amb obres registrades al registre és una forma de demostrar la teva creativitat.

Davant d'una vulneració dels teus drets, el certificat acredita que ets el titular davant del tercer que ho discuteixi. ​

Les administracions públiques, editors, productores, empreses, etc. que treballen amb autors exigeixen un títol acreditatiu oficial de la titularitat daquests drets. ​

La inscripció pot produir efectes publicitaris, ja que el registre és públic i fa possible que es puguin conèixer les dades inscrites en el mateix.

La inscripció preveu el plagi, al posar en coneixement del públic l'existència de drets protegits sobre una obra. Es crea una prova que t'ajudarà, com a autor i titular dels teus drets de propietat intel·lectual, a defensar-te d'una infracció, un plagi o fins i tot una acció reivindicativa de la titularitat dels drets esmentats.

Els assentaments registrals, especialment els relatius a la cessió de drets, faciliten lactivitat comercial, ja que si un tercer pretén la concessió duna llicència, daquesta manera s'identifica al titular dels drets.

És un mitjà habitual per protegir els drets dels autors, davant del risc de ser plagiada o difosa per terceres parts abans que el mateix autor ho faci.

Un cop inscrita una obra no cal renovar la inscripció ni tornar a abonar cap taxa per tota la durada dels drets.

El cost del servei és baix.

És obligatori registrar una obra?

No, però és molt recomanable perquè és la millor prova que un autor té, abans de posar-la a disposició del públic, publicar-la o enviar-ne versions prèvies, davant qui volgués atribuir-se i beneficiar-se il·lícitament del seu esforç.

Tarifes per al registre d'una obra

Registre

275
+ IVA
  • Taxes incloses.

Actualitzacions del registre

90
+ IVA
  • Taxes incloses.

Què pot i què no es pot registrar?

Són registrables:

Els llibres, fulletons, impresos, epistolaris, escrits, discursos i al·locucions, conferències, informes forenses, explicacions de càtedra i qualssevol altres obres de la mateixa naturalesa.

Les composicions musicals, amb o sense lletra.

Les obres dramàtiques i dramàtic-musicals, les coreografies, las pantomimes i, en general, les obres teatrals.

Les obres cinematogràfiques i qualssevol altres obres audiovisuals.

Les escultures i les obres de pintura, dibuix, gravat, litografia i les historietes gràfiques, tebeos o còmics, així com els seus assaigs o esbossos i les altres obres plàstiques, siguin o no aplicades.

Els projectes, plans, maquetes i dissenys d’obres arquitectòniques i d’enginyeria.

Els gràfics, mapes i dissenys relatius a la topografia, la geografia i, en general, a la ciència.

Les obres fotogràfiques i les expressades per procediment anàleg a la fotografia.

Els programes d’ordinador.

Les traduccions i adaptacions.

Les revisions, actualitzacions i anotacions.

Els compendis, resums i extractes.

Els arranjaments musicals.

Qualsevol transformacions d’una obra literària, artística o científica.

Les col·leccions d’obres alienes, de dades o d’altres elements independents com les antologies i les bases de dades que per la selecció o disposició dels seus continguts constitueixin creacions intel·lectuals, sense perjudici, en el seu cas, dels drets que poguessin subsistir sobre aquests continguts. La protecció reconeguda a aquestes col·leccions es refereix únicament a la seva estructura quant a forma d’expressió de la selecció o disposició dels seus continguts, no sent extensiva a aquests.

No són registrables:

Els jocs, sistemes, projectes, idees, tècniques, mètodes, conceptes, procediments per a fer, realitzar o construir coses, mètodes o descobriments científics o tècnics, principis matemàtics, fórmules i algoritmes, o qualsevol concepte, procés o mètode de treball.

Los juegos, sistemas, proyectos, ideas, técnicas, métodos, conceptos, procedimientos para hacer, realizar o construir cosas, métodos o descubrimientos científicos o técnicos, principios matemáticos, fórmulas y algoritmos, o cualquier concepto, proceso o método de trabajo.​

Les disposicions legals o reglamentàries i els seus corresponents projectes, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, així com les traduccions oficials de tots els textos anteriors.

Informa't sobre com protegir la teva obra

Un advocat especialitzat del nostre equip es posarà en contacte amb tu i t’informarà sobre com protegir la teva obra

RESPONSABLE TRACTAMENT: PYMELEGAL, S.L.
FINALITAT:
1. Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
2. Enviar-te notícies relacionades amb la privacitat, el dret digital i la propietat intel·lectual i industrial a través del mail, en cas de tenir el teu consentiment.
LEGITIMACIÓConsentiment de l’interessat.
CESSIONS I TRANSFERÈNCIES: No més es preveuen les cessions per obligació legal o requeriment judicial i, en cas d’acceptació dels enviaments comercials aquests es realitzaran via Mailchimp (empresa del grup Intuit, Inc.), ubicada a EE.UU.
DRETSAccés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, revocació del consentiment. Si consideres que el tractament de les teves dades no s’ajusta a la normativa, pots acudir a l’Autoritat de Control (www.aepd.es).
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Consultar la nostra política de privacitat.